Allmänna handlingar och sekretess

Många av de handlingar som skickas in till oss blir allmänna handlingar. Läs mer om vad det innebär och vilka regler som gäller för att bevara din integritet.

Vad är allmänna handlingar?

Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar. På Vinnova kan det röra sig om rapporter, ansökningar, beslut eller anbud i offentliga upphandlingar. Detta gäller däremot inte för handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument.

Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig.

Varför lämnar vi ut handlingar?

Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om någon begär det. På Regeringskansliets webbplats hittar du mer information om offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats

Hur du begär ut allmänna handlingar

Vill du ta del av någon allmän handling? Då kan du kontakta vår registratur. Skriv gärna Begäran om allmän handling i ämnesraden.

Skicka e-post till vår registratur

Sekretess i de dokument vi lämnar ut

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Lagen finns för att värna om integriteten för de aktörer som av olika anledningar skickar in handlingar till en myndighet.

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess prövas varje gång någon begär ut en handling. Vinnovas handläggare gör därför alltid en sekretessbedömning av de handlingar som begärs ut.

Det här sekretessbelägger vi

Enligt lagen får vi inte lämna ut information som kan orsaka ekonomisk skada för en enskild part. Detta gäller uppgifter kring en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.

Vad är affärs- och driftsförhållanden?

Det kan vara verksamhetsriktlinjer, marknadsundersökningar, marknadsplaneringar, information om budget och löner och annan information i en enskilds verksamhet.

Uppgifter om samarbetsparter

Vi får inte lämna ut uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden som rör samarbetsparter till de organisationer som är föremål för vår verksamhet. Det innebär att om du har en affärsförbindelse med en organisation som får finansiering från oss, så kommer vi att sekretessbelägga sådana uppgifter om dig. Det här gäller oavsett om det finns risk för ekonomisk skada eller inte.

Offentlighets- och sekretesslagen på Regeringskansliets rättsdatabaser