Allmänna handlingar och sekretess

Många av de handlingar som skickas in till oss blir allmänna handlingar. Läs mer om vad det innebär och vilka regler som gäller för att bevara din integritet.

Alla handlingar som inkommit till en myndighet eller upprättats och förvaras där är allmänna handlingar. På Vinnova kan det röra sig om rapporter, ansökningar, beslut eller anbud i offentliga upphandlingar. Det gäller däremot inte för handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning som till exempel minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument.

Vi är skyldiga enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om någon begär det. På Regeringskansliets webbplats hittar du mer information om offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats

Begära ut allmänna handlingar

Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all information i den är offentlig. 

Vill du ta del av någon allmän handling? Då kan du kontakta vår registratur. Skriv gärna Begäran om allmän handling i ämnesraden.

Skicka e-post till vår registratur

Sekretess i de dokument vi lämnar ut

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Lagen finns för att värna om integriteten för de aktörer som av olika anledningar skickar in handlingar till en myndighet.

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess prövas varje gång någon begär ut en handling. Vinnovas handläggare gör därför alltid en sekretessbedömning av de handlingar som begärs ut.

Det här sekretessbelägger vi

Enligt lagen får vi inte lämna ut information som kan orsaka ekonomisk skada för en enskild part. Detta gäller uppgifter kring en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.

Affärs- och driftsförhållanden

Affärs- och driftsförhållanden kan vara verksamhetsriktlinjer, marknadsundersökningar, marknadsplaneringar, information om budget och löner och annan information i en enskilds verksamhet.

Senast uppdaterad 19 januari 2018   |   Sidansvarig: Anna Oback   |   Statistik för sidan