Regeringsuppdrag 2007

Här hittar du de regeringsuppdrag vi avslutade 2007.

Utarbeta en forsknings- och innovationsstrategi

Vinnova fick uppdrag att utarbeta en forsknings- och innovationsstrategi för sitt verksamhetsområde. Strategin skall utgöra underlag för regeringens forskningspolitiska propositionen som avses beslutas och överlämnas till riksdagen 2008.

Ansvarig för uppdraget var Per Eriksson.Uppdraget slutrapporterades 19 december 2007.

Läs slutrapporten

Regional utvecklingspolitik

Vinnova ska inom ramen för sin verksamhet medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Vinnova ska när så bedöms relevant samverka med andra myndigheter i gemensamma insatser.

Ansvarig för uppdraget var Lars Fernvall. Uppdraget slutrapporterades 28 juni 2007.

Läs slutrapporten

Underlag för arbetet med regelförenkling syftande till minskad administrativ kostnad för företag - steg 2

Vinnova ska inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling. Uppdraget har redovisats i två steg. Det första steget redovisar en handlingsplan som syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.
I andra steget redovisar Vinnova inriktning och art av det regelförenklingsarbete som bedrivs och som planeras samt de förenklingsåtgärder som genomförs.

Ansvariga för uppdraget var Lars Fernvall och Kaj Klarin.uppdraget slutrapporterades 19 februari 2007 (del 1) och 11 oktober 2007 (del 2).

Läs slutrapporterna
Del 1
Del 2

Uppdrag att verka för stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten

Vinnova fick i uppdrag att starta och finansiera pilotprojekt som främjar samverkan mellan universitet och högskola och industriforskningsinstitut. Vid genomförandet av uppdraget bör Vinnova särskilt beakta resultaten från projektet "Samarbete mellan KTH och kringliggande industriforskningsinstitut", Vinnova rapport VR 2005:10.

Ansvarig för uppdraget var Bengt Johansson. Uppdraget slutrapporterades 31 oktober 2007.

Läs slutrapporten

Analys av det svenska deltagandet i EUs ramprogram

Vinnova fick i uppdrag att analysera det svenska deltagandet i EUs ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Rapporten redovisar Vinnovas arbete med analys av det svenska deltagandet i det sjätte ramprogrammet, samt de förslag till insatser för att förbättra det svenska deltagandet i EU:s ramprogram som analyserna resulterat i. Underlaget till rapporten består av relevanta delar ur strategidokumentet ”En offensiv roll kräver kunskap” som rör deltagandet, samt de sex rapporterna för delstrategierna inom Flyg & Rymd, Fordon, Läkemedel, Bioteknik & Medicinteknik, Metallurgi, Skog & Trä samt IT & Telekom. Fokus ligger på det direkta deltagandet och då framför allt i det sjätte ramprogrammet. Detta material har kompletterats med relevanta delar ur rapporten ”Svenskt deltagande i sjätte ramprogrammet”, som lämnades till regeringen den 22 februari 2007. Materialet har till viss del kompletterats med nya analyser.

Ansvarig för uppdraget var Eugenia Perez. Uuppdraget slutrapporterades 28 mars 2007.

Läs slutrapporten