Aktuella regeringsuppdrag

Här hittar du de uppdrag vi har fått av regeringen.

Stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling

Vi ska stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling, i huvudsak genom det strategiska innovationsområdet Innovair.

Uppdraget utförs av Martin Svensson och ska redovisas i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Utveckla inkubation i livsmedelskedjan

Vi ska stödja utveckling av innovativa företag inom livsmedelskedjan genom att finansiera inkubatorer och acceleratorer.

Vi ska bidra till att utveckla existerande inkubatorers och acceleratorers arbetssätt, nätverk och kunskap för att de ska kunna stödja innovativa företag. Vi ska också finansiera insatser för att inkubatorer eller andra företagsstödjande aktörer ska kunna hjälpa livsmedelsföretag i deras arbete med att kommersialisera nya produktidéer. Målet är att fler kommersiellt gångbara produkter når marknaden.

Uppdraget utförs av Anne Löfquist och ska slutredovisas 28 februari 2020.

Läs uppdraget

Etablera en funktion för Testbädd Sverige

Vi ska etablera en nationell samordnande funktion för stärkt test- och demonstrationsverksamhet som en del av Testbädd Sverige. Vi ska dels genomföra en studie i syfte att utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige, dels etablera en nationell samordnande funktion.

Vi ska göra det mer attraktivt för näringsliv och andra aktörer att investera i svenska innovationsmiljöer. Vi ska också öka användningen och kommersialiseringen av forskning och andra innovativa idéer.

Uppdraget utförs av Filip Källgren och ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Delta i arbetet mot antibiotikaresistens

Vinnova ska bidra i Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverks arbete mot antibiotikaresistens. Tillsammans ska vi ta fram en gemensam tvärsektoriell handlingsplan för antibiotikaresistens för tidsperioden 2018-2020.

Uppdraget utförs av Karin Eriksson och ska redovisas senast 31 december 2020.

Läs uppdraget

Skapa en sammanhållen innovationsprocess mellan myndigheter

Vi ska undersöka hur samarbetet och samordningen mellan myndigheter kan förbättras. Syftet är att stärka myndigheternas förmåga att stödja innovativa företag inom reglerade branscher. Genom samverkan med regelgivande myndigheter ska vi förbättra förutsättningarna för att innovationsstöd, regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska vara en sammanhållen process. Vi ska även hjälpa Finansinspektionen hur de kan underlätta innovation.

Uppdraget utförs av Filip Kjellgren och Inger Gustavsson. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Analysera förutsättningarna för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid Brexit

Vi ska analysera de förändrade förutsättningarna för Sveriges internationella forsknings- och innovationssamarbeten vid Brexit. Analysen ska göras med utgångspunkt i vårt uppdrag och verksamhet. Den ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter.

Uppdraget utförs av Dan André och ska rapporteras löpande till och med 31 december 2018

Läs uppdraget

Stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och industriell symbios

Vi ska undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för att i högre utsträckning åstadkomma cirkulära samarbeten inom framförallt industrin, men också mellan exempelvis industri och kommunala anläggningar. Detta innefattar förutsättningar för samarbeten och kluster inom området att utvecklas och replikeras. En del i uppdraget är att identifiera hinder i de regelverk som omgärdar området.

Uppdraget utförs av Ulf Holmgren och ska redovisas den 31 mars 2020.

Läs uppdraget

Bidra i arbetet med regeringens samverkansprogram för innovation

Vi ska bistå i arbetet med regeringens samverkansprogram för innovation under perioden 2016-1018. Vi ska bland annat lämna förslag på deltagare till externa referensgrupper för samverkansprogrammen och arrangera dialogforum med dessa referensgrupper. Vi ska också bidra i arbetet med att identifiera pågående eller planerade insatser för innovation inom de utpekade samverkansprogrammen.

Vi ska även hjälpa referensgrupperna och arbetsgrupperna i Regeringskansliet att ta fram en analys för områdets nuläge och utvecklingsbehov. Analysen ska vara underlag för en kommunikation kring samverkansprogrammen.

Uppdraget genomförs av Maria Landgren och ska slutredovisas senast 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Delta i samverkansprojekt för att utnyttja digitaliseringens potential hos industrin

Under 2016-2018 ska vi genomföra insatser för att ta tillvara digitaliseringens potential för ökad konkurrenskraft hos svensk industri. Insatserna ska utgå ifrån en kraftsamling mellan forskningsmiljöer och näringsliv med grund i svenska industriella styrkor.

Kontaktpersoner för uppdraget är Cecilia Sjöberg och Annika Zika-Viktorsson. Det ska slutredovisas 31 mars 2019.

Läs uppdraget

Genomföra insatser för bättre offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar

Vi ska genomföra insatser för bättre kunskap och förståelse för och hantering av immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet.

Uppdraget utförs av Daniel Johansson och ska redovisas 15 mars 2020.

Läs uppdraget

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Under 1 april 2016-31 december 2018 ska vi ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget genomförs av Leif Callenholm och Karolina Lirón Källåker.

Läs uppdraget

Ta emot personer med funktionsnedsättning

Under 1 april 2016-31 december 2018 ska vi ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. 

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget genomförs av Leif Callenholm och Karolina Lirón Källåker.

Läs uppdraget

Medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Vi ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöområdet i enlighet med kommissionens handlingsplan, KOM(2009)248 uppdaterad 2015-09-10 genom SWD(2015)177.

Uppdraget utförs av Joakim Appelquist och ska slutrapporteras 31 januari 2020.

Läs uppdraget

Nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Tillsammans med Vetenskapsrådet ska vi utforma ett nationellt strategiskt, multidisciplinärt forskningsprogram kring proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska sträcka sig över perioden 2016-2023.

Uppdraget utförs av Jenni Nordborg och ska slutredovisas 29 mars 2024.

Läs uppdraget

 

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Vinnova tillsammans med flera andra berörda myndigheter ska genom att bilda ett nätverk bistå Rådet i arbetet med att samverka och med att identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer.

Ansvarig för uppdraget är Inger Gustafsson. Rapportering sker årligen i Årsredovisningen tillsvidare dock längst t.o.m. 2022.

Läs uppdraget

Årlig rapportering av Internationella överenskommelser ingångna av förvaltningsmyndigheter

Ansvarig för uppdraget är Jonas Brändström. Rapportering sker årligen 31 januari.

Läs uppdraget

 

Uppdrag att stödja utveckling av sociala företag

Vinnova har fått i uppdrag att genomföra en satsning för att stödja utveckling av sociala företag. Uppdraget är ett led i genomförandet av regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Uppdraget utförs av Judit Wefer och ska slutredovisas senast den 1 mars 2021.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

Vinnova ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom strategiskt viktiga områden. Insatserna ska främja det livslånga lärandet gneom ett midre antal pilotprojekt gällande flexibla korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma speicialister.

Uppdraget utförs av Maria Landgren och ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Vinnova ska inom sitt ansvarsområde bistå Energimyndigheten i deras regeringsuppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Uppdraget innebär att stödja utveckling av främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Syftet är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa. Uppdraget ska också bidra till att underlätta samordning samt erfarenhetsutbyte inom lokal och regional främjarverksamhet.

Vinnovas kontaktperson är Martin Svensson och uppdraget ska slutredovisas av Energimyndigheten 31 mars 2022.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer

Vinnova har fått i uppdrag att under perioden 2018-2021 utveckla och genomföra insatser för en fördjupat innovaitonssamarbete mellan Sverige och Indien inom omårdet smarta städer.

Uppdraget utförs av Henrik Fridén och ska redovisas årligen i Vinnovas årsredovisning till och med år 2021.

Läs uppdraget

Uppdrag att förstärka arbetet med internationella innovationssamarbeten

Vinnova har fått i uppdrag att förstärka arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten och innovationsparnerskap samt bistå Regeringskansliet i realisering av dessa samarbeten.

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska redovisas i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

 

Senast uppdaterad 8 oktober 2018   |   Statistik för sidan