Aktuella regeringsuppdrag

Regeringen ger oss i uppdrag att utreda olika frågor, så kallade regeringsuppdrag. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

Regeringens uppdrag till Vinnova år 2019

Vinnova får varje år ett regleringsbrev av regeringen. Regleringsbrevet styr årets verksamhet och anger mål, budget och hur budgeten ska fördelas. Det innehåller också krav på återrapportering samt särskilda uppdrag.

Regeringen uppdrag till Vinnova (regleringsbrevet)Ändring av regleringsbrevet den 27 juni 2019Ändring av regleringsbrevet den 4 april 2019

Uppdrag att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar i Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021-2027

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att genomföra en förstudie inför ett eventuellt etablerande av digitala innovationshubbar, enligt Europeiska kommissionens förslag om inrättandet av Programmet för ett digitalt Europa. Förstudien ska utgå från att kostnader för ett etablerande av digitala innovationshubbar hanteras inom befintliga anslagsramar.

Uppdraget utförs av Andreas Allström och ska slutredovisas senast 16 december 2019. 

Läs uppdraget

Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovations­ system (Vinnova) och Vetenskapsrådet att, utifrån sina respektive ansvarsområden, göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till rege­ringens forskningspolitik.

Kontaktperson på Vinnova är Göran Marklund och uppdraget ska slutredovisas av Vetenskapsrådet 31 oktober 2019.

Läs uppdraget

Uppdrag att föreslå organisation för en nationell teknikparksfunktion i anslutning till forskningsanläggningarna i European Spallation Source och MAX IV

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att utreda förutsättningar för och lämna förslag på en organisation, som kan ges det nationella ansvaret att samordna utvecklingen av innovationsmiljön och mötesplatsen vid forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV, den s.k. teknikparksfunktionen, i Science Village i Brunnshög utanför Lund.

Uppdraget utförs av Margareta Groth och ska slutredovisas senast 31 december 2019.

Läs uppdraget

 

Uppdrag avseende den europeiska spallationskällan och MAX IV 

Regeringen uppdrar åt Veteskapsrådet och Verket för innovationssystem (Vinnova) att tillsammans samordna nationella insatser för den europeiska spallationskällan European Spallation Source (ESS) och den nationella forskningsanläggningen MAX IV.

Uppdraget utförs av Margareta Groth och ska slutredovisas senast 31 december 2020.

Läs uppdraget

 

Uppdrag att förstärka arbetet med internationella innovationssamarbeten

Vinnova har fått i uppdrag att förstärka arbetet med strategiska internationella innovationssamarbeten och innovationspartnerskap samt bistå Regeringskansliet i realisering av dessa samarbeten.

Uppdraget utförs av Karin Rydén och ska redovisas i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer

Vinnova har fått i uppdrag att under perioden 2018 - 2021 utveckla och genomföra insatser för en fördjupat innovaitonssamarbete mellan Sverige och Indien inom området smarta städer.

Uppdraget utförs av Henrik Fridén och ska redovisas årligen i Vinnovas årsredovisning till och med år 2021.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Vinnova ska inom sitt ansvarsområde bistå Energimyndigheten i deras regeringsuppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Uppdraget innebär att stödja utveckling av främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Syftet är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av dessa. Uppdraget ska också bidra till att underlätta samordning samt erfarenhetsutbyte inom lokal och regional främjarverksamhet.

Vinnovas kontaktperson är Martin Svensson och uppdraget ska slutredovisas av Energimyndigheten 31 mars 2022.

Läs uppdraget

Uppdrag att genomföra pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister

Vinnova ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom strategiskt viktiga områden. Insatserna ska främja det livslånga lärandet genom ett midre antal pilotprojekt gällande flexibla korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma speicialister.

Uppdraget utförs av Maria Landgren och ska slutredovisas senast den 31 mars 2020.

Läs uppdraget

Årlig rapportering av Internationella överenskommelser ingångna av förvaltningsmyndigheter

Uppdraget utförs av Joakim Appelquist. Rapportering sker årligen 31 januari.

Läs uppdraget

Uppdrag att stödja utveckling av sociala företag

Vinnova har fått i uppdrag att genomföra en satsning för att stödja utveckling av sociala företag. Uppdraget är ett led i genomförandet av regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

Uppdraget utförs av Judit Wefer och ska slutredovisas senast den 1 mars 2021.

Läs uppdraget

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Vinnova tillsammans med flera andra berörda myndigheter ska, genom att bilda ett nätverk, bistå Rådet i arbetet med att samverka och identifiera effektiva samarbeten och åtgärder som bidrar till en utveckling av hållbara städer.

Ansvarig för uppdraget är Inger Gustafsson. Uppdraget ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning tillsvidare dock längst t.o.m. 2022.

Läs uppdraget

Delta i arbetet mot antibiotikaresistens

Vinnova ska bidra i Folkhälsomyndigheten och Statens jordbruksverks arbete mot antibiotikaresistens. Tillsammans ska vi ta fram en gemensam tvärsektoriell handlingsplan för antibiotikaresistens för tidsperioden 2018-2020.

Uppdraget utförs av Karin Eriksson och ska redovisas senast 31 december 2020.

Läs uppdraget

Etablera en funktion för Testbädd Sverige

Vi ska etablera en nationell samordnande funktion för stärkt test- och demonstrationsverksamhet som en del av Testbädd Sverige. Vi ska dels genomföra en studie i syfte att utarbeta förslag för att främja Testbädd Sverige, dels etablera en nationell samordnande funktion.

Vi ska göra det mer attraktivt för näringsliv och andra aktörer att investera i svenska innovationsmiljöer. Vi ska också öka användningen och kommersialiseringen av forskning och andra innovativa idéer.

Uppdraget utförs av Filip Källgren och ska årligen rapporteras i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Utveckla inkubation i livsmedelskedjan

Vi ska stödja utveckling av innovativa företag inom livsmedelskedjan genom att finansiera inkubatorer och acceleratorer.

Vi ska bidra till att utveckla existerande inkubatorers och acceleratorers arbetssätt, nätverk och kunskap för att de ska kunna stödja innovativa företag. Vi ska också finansiera insatser för att inkubatorer eller andra företagsstödjande aktörer ska kunna hjälpa livsmedelsföretag i deras arbete med att kommersialisera nya produktidéer. Målet är att fler kommersiellt gångbara produkter når marknaden.

Uppdraget utförs av Anne Löfquist och ska slutredovisas 28 februari 2020.

Läs uppdraget

Stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling

Vi ska stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling, i huvudsak genom det strategiska innovationsområdet Innovair.

Uppdraget utförs av Martin Svensson och ska redovisas i Vinnovas årsredovisning.

Läs uppdraget

Stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller och industriell symbios

Vi ska undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för att i högre utsträckning åstadkomma cirkulära samarbeten inom framförallt industrin, men också mellan exempelvis industri och kommunala anläggningar. Detta innefattar förutsättningar för samarbeten och kluster inom området att utvecklas och replikeras. En del i uppdraget är att identifiera hinder i de regelverk som omgärdar området.

Uppdraget utförs av Margareta Groth och ska redovisas den 31 mars 2020.

Läs uppdraget

Genomföra insatser för bättre offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar

Vi ska genomföra insatser för bättre kunskap och förståelse för och hantering av immateriella tillgångar hos offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet.

Uppdraget utförs av Daniel Johansson och ska redovisas 15 mars 2020.

Läs uppdraget

Ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Under 1 april 2016 - 31 december 2020 ska vi ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Karolina Lirón Källåker. 

Läs uppdraget

Ta emot personer för praktik med funktionsvariation

Under 1 april 2016 - 31 december 2020 ska vi ta emot arbetssökande personer med funktionsvariation från Arbetsförmedlingen för praktik. 

Vinnova ska redovisa till Statskontoret varje år hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts. Uppdraget utförs av Leif Callenholm och Karolina Lirón Källåker.

Läs uppdraget

Medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen

Vi ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöområdet i enlighet med kommissionens handlingsplan, KOM(2009)248 uppdaterad 2015-09-10 genom SWD(2015)177.

Uppdraget utförs av Joakim Appelquist och ska slutrapporteras 31 januari 2020.

Läs uppdraget

Nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Tillsammans med Vetenskapsrådet ska vi utforma ett nationellt strategiskt, multidisciplinärt forskningsprogram kring proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Forskningsprogrammet ska sträcka sig över perioden 2016-2023.

Uppdraget utförs av Jenni Nordborg och ska slutredovisas 29 mars 2024.

Läs uppdraget

Inrättande av analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft

Analysgruppen för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 - 2020 ska,
där så är relevant, bidra till att det regionala perspektivet tydliggörs i
myndigheternas analysarbeten vid genomförandet av den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft. Näringsdepartementet är sammankallande. Uppdraget utförs av Göran Andersson och Rolf Nilsson. Uppdraget ska slutredovisas 31 december 2020

Läs uppdraget

Senast uppdaterad 5 juli 2019   |   Sidansvarig: Birgit Augustsson   |   Statistik för sidan