Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Träffsäkra insatser med hjälp av precisionshälsa

Publicerad: 22 mars 2021

Precisionshälsa handlar om att med innovation möjliggöra mer träffsäkra insatser för att främja hälsa. Här har Sverige har goda förutsättningar att ta ett globalt ledarskap. Smart användning av data för att bygga kunskap om individuella förutsättningar och gränsöverskridande samskapande är nycklarna för att lyckas.

 
AnderBrinne.jpg
Hallå där Anders Brinne. Du är områdesledare för Vinnovas område Hållbar precisionshälsa. Vad handlar det om? 

Det handlar om att skapa mer träffsäkra och jämlika metoder för att främja hälsa och välbefinnande, samt för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdom. 
 
Idag läggs nästan alla vårdens resurser på diagnostik och behandling. Det finns stora möjligheter att spara pengar och ge fler ett liv i hälsa om vi kan ställa om, ha ett helhetsperspektiv och arbeta mer förebyggande. Då handlar det inte enbart om medicinska insatser, utan även om att anpassa vår livsstil, vår fysiska och sociala miljö och våra beteenden så att vi främjar hälsa.  
 
Med dagens teknik kan vi samla in data som möjliggör mer individanpassade insatser, både för att främja och förebygga, ställa diagnos och behandla – insatser med högre precision. Det handlar om data om våra kroppar och gener, men även data om vår livsstil, hur vi rör oss, vad vi konsumerar och om vår miljö. Datan kan användas för att förstå varför vi blir sjuka, och ligga till grund för mer träffsäkra, kanske t.o.m. skräddarsydda insatser för att hålla oss friska, eller behandla oss på rätt sätt och i rätt tid om vi blir sjuka.  

Varför gör Vinnova satsningen?

Vi står inför en rad komplexa utmaningar inom området hälsa och life science. Allt fler människor drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar och i takt med globaliseringen ökar hälsohoten i form av pandemier och antibiotikaresistens. Vi har också de senaste decennierna sett stadigt ökade sjukvårdskostnader och en ökande ojämlikhet i samhället där utsatta grupper har sämre hälsa. Som industrination har Sverige länge varit framgångsrika inom life science. Vi tappar dock mark inom vissa områden, exempelvis genomförande av kliniska prövningar, vilket bland annat medför att patienter i Sverige får vänta längre på att få ta del av nya mediciner och medicintekniska produkter. 
 
Samtidigt har vi i Sverige många styrkor som gör att vi har goda förutsättningar att ta ett globalt ledarskap genom att satsa på precisionshälsa. Vi har varit tidiga med digitalisering, och har tillgång till stora mängder strukturerade data kopplade till hälsa, livsstil och miljö som skulle kunna användas för att utveckla mer träffsäkra hälsoinsatser. Vi har dessutom en sjukvård i internationell framkant, och vi har infrastruktur och forsknings- och innovationsmiljöer i världsklass. Sist men inte minst så har vi en befolkning med hög tilltro till forskningen, och som är nyfiken och gärna tar till sig nya lösningar.

Vad vill Vinnova åstadkomma? 

Vår ambition är att Sverige ska vara internationellt ledande inom precisionshälsa. Vi ska vara en nation som exporterar innovativa lösningar, och som attraherar utländska investeringar och talanger. Vi vill också att Sverige ska vara ett föregångsland i att skapa förutsättningar för att invånarna kan leva ett liv i hälsa. 
 
För att lyckas behöver vi utgå från de utmaningar och styrkor vi har som nation. Ansvaret för vård, omsorg och folkhälsa är utspritt över stat, regioner och kommuner. Kunskaper och idéer skapas ofta inom akademi och civilsamhälle, medan näringslivet tillhandahåller många av produkterna och tjänsterna. Samarbete och samskapande är därför en nyckel till att lyckas med våra målsättningar. 
 
Ytterligare en viktig nyckel för att lyckas är ett sammanhållet system för hälsoanalys, där olika datakällor kan nyttjas för att bygga kunskap om hur individuella förutsättningar påverkar hälsan. Även här är många olika aktörer inblandade. Flera myndigheter behöver samverka för att utveckla de lagar som idag hindrar innovation som bygger på användning av olika typer av data, nationellt och internationellt. 

I dagarna öppnade områdets första utlysning: Innovationsmiljöer inom precisionshälsa, berätta mer? 

Vi vill se aktörer som samarbetar för att direkt eller indirekt bidra till att individens förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande nyttjas och förbättras på ett jämlikt och hållbart sätt. Det kan vara samarbeten med syfte att utveckla och införa nya träffsäkra metoder för diagnostik och behandling, eller nya metoder för träffsäkrare prevention. Det kan också handla om möjliggörande insatser, exempelvis satsningar för tillgängliggörande och analys av hälsodata, utveckling och implementering av välfärdsteknik, biotekniska verktyg, incitamentsstrukturer, affärsmodeller och policyutveckling.

Vem vänder sig satsningen till? 

Vi ser fram emot att få ansökningar från samarbeten mellan deltagare från minst tre olika sektorer i samhället. Vi kommer att finansiera dem vill som vill göra en ambitiös långsiktig satsning för att adressera någon eller flera av de utmaningar jag beskriver, och som också bidrar till internationell lyskraft.  
 
Vi fäster stor vikt vid att ansökningarna knyter an till redan befintliga satsningar och resurser, så att vi undviker att bygga parallella strukturer och skapa silos. 

Frågor?

Senast uppdaterad 23 mars 2021

Statistik för sidan