Finland tar över ordförandeklubban i EUREKA

Publicerad: 27 juni 2017

Från den 1 juli 2017 till 30 juni 2018 är Finland ordförande för EUREKA. Finland fortsätter på samma linje som Sverige gjorde under sitt ordförandeskap 2015-2016 med fokus på internationalisering och europeisk policypåverkan.

Eureka är ett internationellt nätverk med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och att skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna.

Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer genom tre delprogram:

  • Kluster - tematiskt program för samarbeten mellan akademi och industri
  • Nätverksprojekt – ett program för bilaterala samarbeten
  • Eurostars – ett program för forskande små- och medelstora företa

Finska ordförandeskapets prioriteringar 2017-2018

Finlands ordförandeskap kommer att fokusera på följande prioriteringar:

  • Smart Eureka – fortsatt utveckling av verktyg och processer för samarbete
  • Extensive Eureka – fördjupat internationaliseringsarbete med länder både inom och utom nätverket
  • Eureka in European innovation policy - förstärka Eureka som en nyckelaktör i det europeiska FoU-landskapet

I Finland är det Tekes som är ansvarig myndighet för Eureka och i Sverige är det Vinnova som finansierar och administrerar bidrag till svenska aktörer. Under perioden 2014-2020 kommer Vinnova att avsätta ca 130 miljoner per år för Eurekasamarbetet.

Eurekas historia

Eureka bildades vid ett ministermöte i Paris i juni 1985 där ministrar från 17 europeiska stater samt EU-kommissionen deltog. Nätverket har idag mer än 41 deltagande länder samt tre associerade länder: Sydafrika, Sydkorea och Kanada. Sverige har varit ordförande två gånger nu senast 2015-2016 då EUREKA firade 30 år.

Frågor?

Elisabet Nielsen

Frågor kring resebidrag EUREKA

46 8 473 31 07