Tummen upp för innehållet i Horisont 2020

Publicerad: 24 maj 2017

Halvvägs genom Horisont 2020 har EU-kommissionen presenterat en första sammanställning av resultaten från interimsutvärderingen av ramprogrammet. Majoriteten av de svarande tyckte att inriktningen på Horisont 2020 är fortsatt relevant och att programmet bidrar till ett europeiskt mervärde samt till högkvalitativ forskning och innovation.

Horisont 2020 är världens största forsknings- och innovationsprogram och hittills har 11 000 projekt finansierats sedan starten 2014. Programmet har visat sig vara mycket attraktivt och deltagarna kommer från över 130 olika länder och mer än hälften är nykomlingar. Av de 3483 svar som EU-kommissionen fick in via den öppna konsultationen under våren kom 106 från Sverige. Dessutom skickades 296 positionspapper om innehållet och utvecklingen av programmet in. Det är även värt att notera att 30 procent av de som svarade inte har deltagit i tidigare europeiska ramprogram för forskning och innovation.

Positiva effekter

Det som beskrevs som det mest positiva med Horisont 2020 var att programmet fostrat vetenskaplig excellens, bidragit till uppskalning som inte är möjlig på nationell/bilateral nivå och att det i stor utsträckning tar sig an samhälleliga utmaningar såsom migration, terrorism och den åldrande befolkningen. 87 procent svarade också att de arbetat med nya partners inom Horisont 2020 och att den största orsaken till detta var att inkludera specifik kompetens från en annan disciplin, vilket visar på en positiv syn på tvärvetenskapliga projekt. Bland det som skulle kunna förbättras nämns: översökning, programmets komplexitet och budgetbegränsningar.

Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation sa vid presentationen av utvärderingen att: "Horisont 2020:s interimutvärdering och återkopplingen från intressenter bekräftar att ett EU-program för forskning och innovation är en ovärderlig tillgång för Europa som boostar ekonomisk tillväxt, skapar morgondagens jobb och tar itu med vår tids samhällsutmaningar. Men vi kan alltid göra ännu bättre och kommer att använda de lärdomar som gjorts för att göra Horizon 2020 sista tre år ännu effektivare och att utforma ett lämpligt efterföljande program. "

Viktiga områden

Att påvisa effekten av Horisont 2020 projekt blir allt viktigare, detsamma gäller för ramprogrammet som helhet. För att maximera socio-ekonomiska effekter av ramprogrammet listades följande fyra områden som särskilt viktiga:

  • mer plats för bottom-up ansökningar
  • mer fokus på att ge support till att exploatera forskningsresultat
  • enklare tillgång till ramprogrammet för nykomlingar
  • ökat fokus på grundforskning.

När det gäller förbättringar av programmet pekade många (34%) på att feedbacken från utvärderarna var dålig eller mycket dålig. Avsaknaden av transparens i processen för att ta fram arbetsprogram inom Horisonts olika delar togs upp av 26% av de svarande. Majoriteten höll också med om att en ökad budget för forskning och innovation behövs på EU-nivå. En ansökningsprocess i två steg där ansökningar grundligt väljs ut i första steget är också att föredra för att adressera problematiken med översökning. Flertalet gav exempel på att endast 30–50% av ansökningarna skulle nå andra omgången.

När det gäller breddat deltagande ansåg 65% att Horisont 2020 i stor utsträckning bidrar till detta och 91% att programmet bidrar i någon utsträckning. Vad som dock är intressant här är samstämmigheten i svaren från EU-13 och EU-15 länder.

Slutligen framkom av de positionspapper som skickats in även kommentarer om European Innovation Council, EIC. I stora drag handlade det om att finansieringen av EIC inte ska tas från Horisont 2020, att instrumentet inte ska skada grundforskning eller bidra till en splittring mellan forskning och innovation. EIC bör fungera som ett komplement till andra instrument.

Hela interimutvärderingen kan laddas ned från EU-kommissionens webbplats.

Interim evaluation EU-kommissionen

News Alert EU-kommissionen