Forestbeyond 2.0

Svensk skogsbaserad råvara förväntas bli en än mer eftertraktad produkt i framtiden, då efterfrågan på förnybara resurser förväntas öka. En gemensam arena ska främja innovationsprocesser med sikte på nya produkter inom detta område.

Skogsbaserat näringsliv sysselsätter omkring 85 000 människor i Sverige, och är en tung sektor vad gäller export. Biobaserade råvaror förväntas bli mer och mer eftertraktade, då de behöver ersätta inte minst fossila råvaror för att garantera miljöprestanda och hållbarhet i framtiden. Traditionellt har skogssektorn stora kompetensresurser för innovation inom ren processeffektivitet, men nu behöver nya konstellationer i samverkan styra in sektorn i riktning mot produktinnovation och nya marknadsmöjligheter.

Som vision formulerar agendan att en långsiktigt hållbar arena, ForestBeyond 2.0, initieras. Agendan gör tydligt att denna arena är ett samarbetsverktyg som involverar en rad andra skogsagendor. ForestBeyond 2.0 ska verka för ett innovationsfrämjande möte mellan aktörer inom och utanför skogssektorn. En grundtanke är att arenan fungerar tvärsektoriellt mellan gamla och nya aktörer med den gemensamma utgångspunkten biobaserade material.

För att uppnå målen inom ForestBeyond 2.0 föreslår agendan en rad insatser:

  • skapandet av ett öppet och kreativt klimat kring en arena där aktörer med olika perspektiv kan mötas under strukturellt ledda former
  • skapandet av förutsättningar som uppmuntrar till att goda innovationsprojekt kan leda till kommersialisering.

En tätare samverkan mellan forskare, skogsindustri, små och medelstora företag samt andra sektorer är nödvändig, och agendan identifierar behovet av en aktiv tvärsektoriell grupp. Syftet med en sådan grupp är att vara kravställare på ForestBeyond 2.0 och se till varje inblandad sektors behovsbild. I detta arbete kan redan etablerade strukturer mycket väl utnyttjas.

Läs agendan

Agenda Forest beyond 2.0

Senast uppdaterad 7 september 2017   |   Statistik för sidan