Medtech4Health

Medtech4health stödjer behovsdriven innovation inom medicinteknik.

Stora utmaningar för medicinteknik

Vård och omsorg i den industrialiserade världen möter stora utmaningar. En förbättrad sjukvård och en ökad andel äldre leder till ett ökat vårdbehov samtidigt som den ändrade åldersfördelningen riskerar att ge samhället ett produktions- och intäktsbortfall. Vård- och omsorgskostnadernas andel av BNP har ökat kraftigt i de flesta länder. Ny medicinteknik är ett medel för att adressera dessa utmaningar.

Om programmet Medtech4Health

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i dagens svenska innovationssystem för medicinteknik. Patienten själv, tillsammans med hälso- och sjukvården och näringslivet, är problemformulerare och fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg. God samverkan är en förutsättning för framgång. Idag engager programmet svensk medicinteknisk industri, regioner och landsting, patientorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor i sex regioner i Sverige.

Målet för programmet

Programmets mål är att lyfta forsknings- och innovationssystemet inom medicinteknik. Programmet ska bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvård samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökad export.

Sök finansiering inom området

Kontakt

Jonas Sareld

Programchef och VD Medtech4Health

+46 73 838 70 80

Anna Tegnesjö

Handläggare

+46 8 473 31 62

Senast uppdaterad 3 februari 2020

Sidansvarig: Pontus von Bahr

Statistik för sidan