Vinnova främjar social innovation

Komplexa samhällsutmaningar som klimatförändringar, demografiska förändringar, psykisk ohälsa och ökande ojämlikhet kräver radikalt nya sätt att tänka, samarbeta och agera.

I programmet Social innovation söker vi lösningar som genom nya sociala angreppsätt möter samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetssätt som genom nya sätt att tänka bidrar till ett inkluderande samhälle. Vi involverar de som berörs av ett problem i formuleringen och lösningen av det. Den primära intentionen är samhällsnytta.

Programmets syfte

  • Aktivera, främja och utnyttja hela samhällets innovationspotential
  • Stärka den sociala ekonomins (sociala entreprenörer, sociala företag, civilsamhälle) roll och inflytande
  • Skapa förutsättningar för nya, smartare lösningar på komplexa sociala problem och sociala samhällsutmaningar

Vårt arbete inom programmet riktar sig till de sociala dimensionerna i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och särskilt agendans mål 5 och 10; jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Så stödjer vi social innovation

Vi stödjer både enskilda aktörer och samverkansprojekt för sociala innovationer. Sociala entreprenörer i nystartade företag, etablerade företag, idéburna organisationer och offentlig verksamhet erbjuds finansiering för att utveckla och testa en social innovation. Möjlighet finns även att söka finansiering för skalning och nyttiggörande.

Vinnova erbjuder också satsningar inom utvalda teman som samlar aktörer för att möta sociala utmaningar, så som exempelvis "social innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända" samt "innovationlabb mot segregation".

Under 2017 genomförde vi en inventering av ekosystemet för området social innovation i Sverige och regeringen lanserade i februari 2018 "en strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation". Samtidigt gavs Tillväxtverket och Vinnova uppdrag att stödja utvecklingen av sociala företag. 

Genom regeringens uppdrag kommer vi att fortsätta vårt arbete med att stärka utvecklingen av sociala företag. Målet är att sociala företag bättre ska kunna bidra till att lösa utmaningar i samhället, samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder sociala lösningar och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Våra insatser inom programmet Social innovation

Arbetet intensifieras nu för att öka samhällets innovationskraft för att utveckla lösningar som möter sociala utmaningar. När det finns aktuella erbjudanden inom programmet publiceras dessa här.

Sök finansiering inom Social innovation

Finansierade projekt

Det finns många exempel att lyfta fram bland de projekt som Vinnova tidigare har finansierat inom Social innovation. Här kan du läsa om några av dem. 

<p><span>Vinnova har beslutat om finansiering för drygt 30 miljoner kronor för att stärka innovationssystemet kring sociala företag. Projekten ska främja utvecklingen av sociala innovationer och bidra till att de kommer till användning i samhället. Läs mer och se vilka projekt som fick finansiering här.</span></p>

Ett stärkt innovationsstöd för social innovation

Här kan du läsa mer om projekten som fick finansiering under 2018 genom vår utlysning Ett stärkt innovationsstöd för social innovation.

Frågor?

Har du frågor om social innovation? Kontakta gärna mig.

Judit Wefer

Programledare Social Innovation

+46 8 473 31 38

Senast uppdaterad 27 mars 2019

Sidansvarig: Judit Wefer

Statistik för sidan