Vårt mål - en mer innovativ och innovationsfrämjande offentlig förvaltning

Regelverk, och inte minst tolkning av regelverk, har ibland en hämmande effekt på innovation. Samtidigt kan rätt utformade regelverk istället bidra till nya marknader och samhällsförbättringar skall kunna skapas, börja användas och få spridning.

Regelverk, och inte minst tolkning av regelverk, kan ibland hämma innovation. I vissa fall är det bra, eftersom det kan hindra att nya idéer får negativa konsekvenser eller leder till orättvisor. Men ibland bromsar reglerna i onödan och ofta helt oavsiktligt. I vissa fall krävs nya regler eller andra former av ekonomiska incitament för att nya marknader och samhällsförbättringar skall kunna skapas, börja användas och få spridning. 

Det finns flera exempel på att regler som inte anpassats efter dagens förutsättningar och en offentlig verksamhet som inte är tillräckligt lyhörd hindrar utveckling - och misslyckas med att möta människors och näringslivets nya behov. Vi tror att dessa företeelser/exempel blir allt vanligare och att vi lever i en tid med ovanligt stort behov av att se över rådande regler. Vi tror också att dagens sätt att ta fram nya regler inte riktigt hinner med och att därför själva processen att ta fram regler bör förnyas.

Vad är problemet med dagens process att ta fram nya regler? Vi anser att förändringar i det offentliga i för stor utsträckning organiseras för att uppnå ”inre effektivitet” och att man ibland misslyckas att tillräckligt snabbt möta behov i människors liv och i företagsverksamheter. Istället möter man gamla behov eller behov inom den offentliga organisationen.

Vi tror att nya former av arbetssätt och policyutveckling inom det offentliga krävs för att styrningen av det offentliga skall bli mer ändamålsenlig och gynna samhällsutveckling i den riktning som våra folkvalda politiker bestämmer.

Vi anser också att mer samarbete är en del av lösningen där öppenhet, inkluderandet av medborgare, företag och civilsamhället i utformningen av offentlig verksamhet behövs. Det skapar en förbättrad helhetssyn och långsiktighet i det politiska beslutsfattandet med nöjdare människor och ett konkurrenskraftigare näringsliv. Med policylabbs försöker vi hitta dessa nya former av arbetssätt och samverkan.

 Kontakt

Har du frågor om Vinnovas satsning inom policylabb? Kontakta gärna oss.

Jakob Hellman

Tillförordnad avdelningschef Hälsa

+46 8 473 31 05

Tobias Öhman

Handläggare

+46 8 473 32 17

Filip Kjellgren

Handläggare

+46 8 473 32 36

Senast uppdaterad 17 januari 2019

Statistik för sidan