Jämställdhet i projektets resultat

Många problem, resultat och lösningar kan till synes vara könsneutrala men ändå påverka kvinnor och män olika. Därför måste genusperspektivet integreras även i projektets tänkta resultat.

Kön beskriver uppdelningen av kategorier baserat på biologiska egenskaper, vanligtvis kvinnor och män, flickor och pojkar, han- och hondjur. Genus beskriver, enkelt uttryckt, de sociala och kulturella processer som konstruerar föreställningar om kön och som har betydelse både för samhällsstrukturer och för individers könsidentitet. 

Som sökande i någon av Vinnovas utlysningar uppmanas du att undersöka om och hur köns- och genusdimensionen är relevant inom projektet. Generellt kan sägas att i de projekt där människor är involverade (slutanvändare till exempel) är det sannolikt att ett köns- eller genusperspektiv är relevant. Detta ska då behandlas som en integrerad del av ansökan.

Att inkludera köns- och genusperspektiv i forskningen kan handla om allt ifrån att inkludera och analysera skillnader mellan kvinnor och män i studiematerialet (könsperspektiv) till att anlägga ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt till hur könstillhörigheter skapas och förstås (genusperspektiv). Detta ska inkludera både kvinnors och mäns villkor, behov och erfarenheter.

Hur köns- och/eller genusaspekter bedöms framkommer i respektive programs utlysningstext. Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll ska inte förväxlas med jämn könsfördelning i forskargruppens sammansättning eller jämställd bedömning av forskningsansökningar.

Hur kommer jag igång?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet i vår projektgrupp och i resultatet av projektet? Och vad menas med genusaspekter i vårt projekt?

Här hittar du stöd och vägledning i jämställdhetsarbetet

Frågor?

Har du frågor om hur Vinnova arbetar med jämställdhet och köns- och genusperspektiv? Kontakta gärna någon av oss.

Max Parknäs

Handläggare

+46 8 473 31 67

Sophia Ivarsson

Handläggare

+46 8 473 31 60

Senast uppdaterad 25 november 2019

Statistik för sidan