Köns- och genusperspektiv i forskning och innovation

Det är viktigt att arbeta med integrering av köns- och genusperspektiv i forskning och innovation.

Många problem, resultat och lösningar kan till synes vara könsneutrala, men ändå påverka kvinnor och män olika. Genom att forskning och innovation bedrivs utifrån ett köns- och/eller genusperspektiv säkerställs projektets relevans och kvalitet. Detta ska inkludera både kvinnors och mäns villkor, behov och erfarenheter.

Som sökande i någon av Vinnovas utlysningar uppmanas du att undersöka om och hur köns- och genusdimensionen är relevant inom projektet.

Huruvida ett genusperspektiv är relevant varierar mellan utlysningar och projekt. Generellt kan sägas att i de projekt där människor är involverade (slutanvändare till exempel) är det sannolikt att ett köns- eller genusperspektiv är relevant. Detta ska då behandlas som en integrerad del av ansökan.

Hur köns- och/eller genusaspekter bedöms framkommer i respektive programs utlysningstext.

Senast uppdaterad 26 januari 2018   |   Statistik för sidan