Köns- och genusperspektivet

Många problem, resultat och lösningar kan till synes vara könsneutrala, men ändå påverka kvinnor och män olika. Därför är det är viktigt att arbeta med integrering av köns- och genusperspektiv i forskning och innovation.

Kön beskriver uppdelningen av kategorier baserat på biologiska egenskaper, vanligtvis kvinnor och män, flickor och pojkar, han- och hondjur. Genus beskriver, enkelt uttryckt, de sociala och kulturella processer som konstruerar föreställningar om kön och som har betydelse både för samhällsstrukturer och för individers könsidentitet. 

Som sökande i någon av Vinnovas utlysningar uppmanas du att undersöka om och hur köns- och genusdimensionen är relevant inom projektet. Generellt kan sägas att i de projekt där människor är involverade (slutanvändare till exempel) är det sannolikt att ett köns- eller genusperspektiv är relevant. Detta ska då behandlas som en integrerad del av ansökan.

Att inkludera köns- och genusperspektiv i forskningen kan handla om allt ifrån att inkludera och analysera skillnader mellan kvinnor och män i studiematerialet (könsperspektiv) till att anlägga ett problematiserande och reflekterande förhållningssätt till hur könstillhörigheter skapas och förstås (genusperspektiv). Detta ska inkludera både kvinnors och mäns villkor, behov och erfarenheter.

Hur köns- och/eller genusaspekter bedöms framkommer i respektive programs utlysningstext. Köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll ska inte förväxlas med jämn könsfördelning i forskargruppens sammansättning eller jämställd bedömning av forskningsansökningar.

Läs mer

Här nedan har vi samlat exempel och verktyg kopplat till köns- och genusperspektiv i forsning och innovation.

<p>Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Vår finansiering ska komma både kvinnor och män tillgodo och projekten vi finansierar ska bidra till ökad jämställdhet.</p>
Senast uppdaterad 11 oktober 2019   |   Statistik för sidan