Jämställdhet i projektet

Forskning visar att blandade team är mer effektiva och innovativa. Generellt trivs både kvinnor och män med att arbeta i könsblandade grupper.

När du söker medel i någon av Vinnovas satsningar uppmuntras du att främja jämställd könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i projektet. Utöver att se till antalet kvinnor och män ska även hänsyn tas till kvinnors och mäns lika möjligheter att ha makt och inflytande i projektet. Hänsyn ska också tas till hur resurser som arbetstimmar eller bidrag fördelas inom projektet.

Om projektet inte är jämställt i dagsläget (vilket inte alltid är relevant) uppmuntras den sökande att kommentera detta. Du behöver då beskriva långsiktiga mål kopplat till jämställdhet och hur man i projektets genomförande kommer arbeta för att nå närmare denna målbild.

Hur jämställdhetsaspekter bedöms framkommer i respektive programs utlysningstext.

Nytt verktyg för jämställt innovationsfrämjande

För att främja innovation på ett mer jämställt och jämlikt sätt har Vinnova tagit fram ett stöd för innovationsfrämjare att analysera sin verksamhet från ett normkritiskt perspektiv.

Verktyget hjälper innovationfrämjare av olika slag att intregrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv utifrån rubrikerna organisering, kommunikation, urval och idéer, affärs- och Innovationsrådgivning, bedömningsprocess samt utfall.

Besök gärna jamstallt.nu  och testa verktyget för att få tips hur ni kan främja innovation på jämställt sätt.

Senast uppdaterad 11 oktober 2019   |   Statistik för sidan