Hur kommer jag igång?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet och genusaspekter i mitt projekt?

Hur gör jag för att komma igång med att integrera jämställdhet och genusaspekter i mitt projekt?

1. Jämställdhet

Är projektets team eller konsortium jämställt (60/40) och har kvinnor och män lika makt och inflytande i form av arbetsinsats och positioner? Om inte, vilka förutsättningar finns det för er att arbeta aktivt med att förbättra jämställdheten inom projektets team och konsortium?

2. Köns- och genusperspektiv

Undersök relevansen av att integrera köns- och/eller genusperspektiv i ert projekt. Finns det skillnader i förutsättningar, behov, villkor mellan kvinnor och män som bör undersökas och adresseras för att säkra relevans eller rent av öppna upp för nya marknader? Vilka normer kopplade till kön/genus behöver problematiseras? Finns det risk för stereotypa antaganden som kan påverka problemformulering, genomförande och metoder eller lösningar? På vilket sätt kan projektets resultat bidra till ökad jämställdhet?

Mer information och exempel på vad ett köns- och/eller genusperspektiv kan vara hittar ni längs ned på denna sida.

3. Genomförande

Har ni etablerat rutiner, roller eller policy kopplat till jämställdhet i ert projekts genomförande?

Har ni undersökt vilka metoder, kompetenser, verktyg och liknande ni kommer att använda för att genomföra och utvärdera era jämställdhetsinsatser.

Om mer kunskap om jämställdhet eller köns- och/eller genusperspektiv behövs, ta hjälp av experter eller engagera forskare i ert projekt. Kostnader för detta är stödberättigande. Ni kan också inkludera utbildningar om köns/genusaspekter i er ansökan. Även dessa kostnader är stödberättigande.

Läs mer

Här nedan har vi samlat exempel och verktyg kopplat till köns- och genusperspektiv i forsning och innovation.

<p>Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling. Vår finansiering ska komma både kvinnor och män tillgodo och projekten vi finansierar ska bidra till ökad jämställdhet.</p>
Senast uppdaterad 11 oktober 2019   |   Statistik för sidan