Framtidsspaningar: Smarta städer

Här har vi sammanfattat framtidsspaningarna från workshopen kring framtidens smarta städer under Vinnovas innovationsdag 2018. Vi lät deltagarna spåna fritt kring och enas om viktiga händelser de fem närmaste åren och ett hopp framåt till år 2030.

2018

 • Privacy backlash – vi går tillbaka till att vara mindre öppna med att lägga ut hela vårt nät på till exempel Facebook för att istället bli mer privata.
 • GDPR kommer. Viktigt steg för hur data får användas och hur vi ska hantera integriteten.
 • Bygg in möjlighet för mer rörelse i staden för hälsosammare människor.

2019

 • Medskapande processer, medborgarprocesser och större delaktighet för alla även barn
 • Det går att bo i hela landet, även på landsbygden och inte bara i de stora städerna.
 • Kraftig broms i byggandet på grund av kompetensbrist.

2020

 • AI slår igenom och digitala plattformar är utvecklade.
 • Nya samverkansformer finns där alla, även barn och ungdomar, är medskapare i samhällsbyggnadsprocessen och utvecklingen av våra samhällen.
 • Vi delar mer och har till exempel gemensamma arbetsytor med andra, vilket ger mer flexibilitet i var vi bor och arbetar.

2021

 • Stuprörsorganisationen i vårt samhälle luckras upp och ger upphov till bättre lösningar.
 • Smartare och miljövänligare transportsystem för gods och personresor, till exempel elfordon. Mobilitetstjänster ersätter vanlig kollektivtrafik och vi har mer cykel och gångtrafik.
 • Nya modeller för stadsplanering utifrån agenda 2030

2022

 • Fler flyttar ut till landet.
 • Digitaliseringen av processer, tjänster etc är långt gången vilket medför samordnad planering och stuprörstänkandet försvinner, dock händer det att processerna hackas och används i fel syfte.
 • Nya transportlösningar ger mer plats i staden – autonoma fordon är här på riktigt. Människorna återerövrar staden.

2030

 • Barnen i fokus – staden utformas utifrån barnens behov, lek, grönytor och transporter. En bra stad för barn är en bra stad för alla.
 • Delningsekonomin har slagit igenom.
 • Autonoma och delade transporter är norm, skapar utrymme i staden vilket ger möjlighet för attraktivare städer.
Senast uppdaterad 25 juni 2018   |   Statistik för sidan