Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Så jobbar offentlig sektor med innovation

En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att vi ska kunna adressera samhällsutmaningarna och nå målen i Agenda 2030. Undersökningen "Innovation i offentlig sektor 2019 – 2020" tar tempen på aktivitetsnivån i offentliga verksamheter. Den är en uppföljning på undersökningen Innovationsbarometern från 2018.

Enkätundersökningen ”Innovation i offentlig sektor 2019 – 2020” handlar om innovationer och innovationsaktiviteter i offentlig sektor. Den genomfördes 2021 av Statistiska centralbyrån på uppdrag av och i samarbete med Vinnova med syftet att bättre förstå innovation i offentlig verksamhet. Representanter från SKR, Mälardalsrådet, Göteborgs stad och Göteborgs universitet bidrog i arbetet. Statistiken är tänkt att användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning.

Undersökningen presenterades vid ett seminarium den 19 maj, läs mer här och ta del av dokumentation

Urval av resultat

Svaren är uppdelade på central nivå och arbetsställenivå. Med central nivå menas innovationsansvariga eller kommunchefer. Arbetställen är svarande från olika delar av organisationen.

Central nivå

Central nivå arbetat systematiskt med innovation.png

cn andel med antagen innovationsstrategi.png

cn drivkrafter för systematiskt innovationsarbete.png

Arbetsställenivå

an arbetsställen som introducerat minst en innovation.png

an process och produktinnovationer.png

an innovationens nyhetsinslag.png

an typ av förändring som innovationen medfört.png

an Innovationsaktiviteter.png

Definitioner

Definitionerna som användes i enkäten för innovation och innovationsverksamhet i offentlig sektor bygger på OECDs Oslomanual och SCBs undersökning ”Innovation i företagssektorn”.

Innovation

En innovation är en ny eller förbättrad produkt (vara eller tjänst), process eller kombination därav, som väsentligt skiljer sig från verksamhetens tidigare produkter eller processer.

För att räknas som en innovation ska produkten eller processen även gjorts tillgänglig för potentiella användare, till exempel kunder, invånare eller medarbetare.

Innovationsaktiviteter

Innovationsaktiviteter avser alla typer av aktiviteter en verksamhet genomför som syftar till att resultera i innovation. De kan både syfta till att stödja innovationsförmåga och att introducera nya eller förbättrade produkter och processer.

 • Utveckla idéer och initiativ från användare eller omvärld. Till exempel genom förslagslådor, brainstorming, innovationstävlingar, medborgardialog etc.
 • Ta fram underlag om behov och möjligheter. Till exempel genom omvärldsbevakning, användarundersökningar, marknadsdialoger etc.
 • Stärka ledarskap och medarbetarnas kompetens för innovation 
 • Samarbeta med andra i innovationssyfte.Till exempel med aktörer som konsulter, statliga myndigheter, branschföreningar, ideella föreningar som patientföreningar, leverantörer etc.
 • Investera i infrastruktur i innovationssyfte. Detta inkluderar byggnader, maskiner, utrustning och andra materiella anläggningstillgångar, utveckling eller inköp av programvara och databaser
 • Designa, ta fram prototyper av, och testa nya eller väsentligt förbättrade produkter eller processer. Till exempel genom risk/ nyttoanalys, genomförbarhetsstudier, tester etc.
 • Efterfråga innovation genom inköp
 • Bedriva forskning och utveckling (FoU). FoU består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.
 • Införa och sprida resultat av innovationsverksamheten
 • Följa upp och utvärdera resultat av innovation
 • Hantera immateriella tillgångar (patent, licenser mm.)

Så gjordes undersökningen

Enkäten skickades till innovationsansvariga/ kommunchefer inom samtliga statliga myndigheter och landets alla kommuner och regioner. I enkäten ställdes frågor om strategi, drivkrafter och förutsättningar för innovation (del A)

Parallellt skickades också delar av enkäten till ett urval bestående av cirka 5 000 arbetsställen i offentlig verksamhet. Arbetsställena svarade på frågar om faktiska innovationer på arbetsstället och innovationsaktiviteter (del B).

Se samtliga frågor och svar i sammanställningen av rådata

Läs mer om genomförandet och metodiken bakom undersökningen Den tekniska mätrapporten. 

Sammanlagt inkom cirka 370 svar för del A, ledningsnivå, och 1 500 svar för del B, arbetsställesnivå. Svarsfrekvensen var god för enkätdel A, högre än 2018, men marginellt lägre än 2018 för del B.

Svarsfrekvens:

Del A

 • Central nivå: 72% (47% 2018)
  • Statliga myndigheter: 81%
  • Regioner: 70%
  • Kommuner: 66%

Del B Arbetsställesenkät: 29% (32% 2018)

I en analys av bortfallet konstaterar SCB att även del B bör kunna användas trots en låg svarsfrekvens. Läs mer i bortfallsanalysen. 

Innovationsbarometern 2018

”Innovationsbarometern” utfördes av Sveriges kommuner och regioner i samarbete med Göteborgs stad och Mälardalsrådet och med stöd av Vinnova år 2018. Den bestod av två enkäter och besvarades av ca. 1 800 respondenter.

Läs mer om Innovationsbarometern 2018.

Internationella motsvarigheter

Innovationsbarometern har utvecklats först i Danmark och därefter har övriga nordiska länder genomfört egna liknande undersökningar samt till exempel Holland.

Resultat, jämförelser och exempel på innovationer från de nordiska länderna

Nederländernas undersökning från 2021 

Köpenhamnsmanualen om hur undersökningen kan se ut och gå till 

Frågor?

Nina Widmark

Handläggare

+46 8 473 30 52

Miriam Terrell

Analytiker

+46 8 473 30 81

Senast uppdaterad 13 juli 2022

Statistik för sidan