Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande

Det övergripande målet för den här utmaningen är bättre hälsa och välmående för alla. Men Europa står för ökade och ohållbara kostnader inom sjukvården med en ökande åldrande befolkning som kräver mer diversifierad vård och ökade sociala behov.

Utmaningar som inkluderas inom hälsa-området är kroniska sjukdomar, infektionssjukdomar, hotet från pandemier och ökad antibiotikaresistens men programmet ska även bidra till bättre och hållbare vårdsystem.

Det här finansierar programmet

För att kunna möta de utmaningar vi står inför behövs stora investeringar i forskning och innovation inom hälsa, där man utvecklar nya, säkrare och effektivare behandlingar och gör våra sjukvårdssystem fortsatt effektiva och hållbara.

Vidare behöver sjukvården redskap för mer individanpassad medicin, vilket kommer att göra det lättare att förhindra och behandla kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar. I framtiden kommer nya tekniker som informations- och kommunikationsteknik bli en viktig del av detta. Detta är några frågor som man hoppas kunna besvara genom forskning och innovationssamarbeten inom Europa inom denna utmaning.

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om de olika utlysningarna inom Spetskompetens och bredare deltagande på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu), eller sök finansiering via Participant portal.

Information om programmet på EU-kommissionens webbplats

Participant portal

Samarbetsprogram för hälsa

För att lösa samhällsutmaningarna inom hälsa finns också andra samarbetesprogram. Läs mer om programmen på deras webbplatser:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)

Active and Assisted Living Programme (AAL)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020.

Erik Litborn

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 31 98

erik.litborn@vinnova.se

Malin Eklund

Biträdande kontaktperson, Vetenskapsrådet

+46 8 546 442 56

malin.eklund@vr.se

Staffan Arvidsson

Biträdande kontaktperson, Forte

+46 8 775 40 80

staffan.arvidsson@forte.se

Maria Starborg

Expert, Vetenskapsrådet

+46 8 546 44 237

maria.starborg@vr.se

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Referensgrupp för programmet

Referensgruppen för Hälsa består av:

 • Eva Lindgren, AstraZeneca
 • Ellen Knutsen Rydberg, Göteborgs Universitet
 • Suzanne Dickson, Göteborgs Universitet
 • Heather Marshall-Heyman, Karo Bio AB
 • Lars Klareskog, Karolinska Institutet
 • Hindrik Mulder, Lunds Universitet
 • Anders Mälarstig, Pfizer
 • Hannah Akuffo, SIDA
 • Jan Andersson, Karolinska Institutet/Stockholms Läns Landsting
 • Marta Szebehely, Stockholms Universitet
 • Tuulikki Lindmark, SwedenBio
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech
 • Elisabeth Strandberg, Svensk Sjuksköterskeförening
 • Niklas Sundler, Teliasonera
 • Ulf Landegren, Uppsala Universitet
 • Mats Ulfendahl, Vetenskapsrådet
 • Johanna Adami, Vinnova
 • Johanna Ulfvarsson, Vinnova
 • Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen
 • Maria Wästfelt, Utbildningsdepartementet,
 • Maria Starborg, Vetenskapsrådet
 • Gunnar Sandberg, Vinnova
 • Peter Allebeck, Forte
 • Elisabet Nielsen, Vinnova
 • Malin Eklund, Vetenskapsrådet
 • Therese Woodhill, Forte

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Samhälleliga utmaningar

<p class="ingress">Programmet ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Programmet stöder lösningar för ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.</p>
<p>Insatserna ska öka den europeiska konkurrenskraften, säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, men samtidigt främja en grön ekonomi.</p>
<p>Programmet finansierar strategier för att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.</p>
Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan