Tidigare forskning

Innan dagens samverkansprogram FFI skapades fanns föregångaren Program för fordonsforskning.

Program för fordonsforskning

Programet för fordonsforskning (PFF) etablerades 1994 för att underlätta samverkan mellan fordonsindustrin och berörda myndigheter.

PFF:s övergripande mål var att:

  • svara för genomförandet av program inom det fordonstekniska området
  • underlätta koordinering av medverkande myndigheters FoU insatser inom det fordonstekniska området
  • vara ett forum för diskussion om och analys av aktuella frågor inom fordonssektorn

Parter i PFF var AB Volvo, Fordonskomponentgruppen AB, Saab Automobile AB, Scania CV AB, Volvo Personvagnar AB, Statens energimyndighet, Naturvårdsverket, Vinnova och Vägverket. Nedan kan du ta del av aktuella dokument kring forskningen.

PFF:s fem forskningsprogram

  • Fordonsforskningsprogrammet (ffp)
  • Samverkansprogrammet mellan staten och fordonstillverkarna kring utveckling av mer miljöanpassade fordon (Gröna Bilen 1)
  • Gröna Bilen 2
  • Emissionsforskningsprogrammet (EMFO)
  • Intelligent Vehicle Safety System - IVSS

Fordonsforskningsprogrammet - FFP

Programmet syftade till att stärka den internationella konkurrenskraften hos den svenska  fordonsindustrin. Detta genom att stöd gavs till fordonsteknisk forskning på utvalda områden så att det skapades dels en kompetens- och rekryteringsbas på högsta internationella nivå i landet och dels högklassiga forskningsresultat.

Prioriterade områden var säkerhet, miljö och kostnad/kvalitet.

Programmet jobbade för att skapa förutsättningar för utveckling av både fordon och fordonskomponenter som kan möta långtgående krav på kretsloppsanpassning och på reduktion av miljöbelastning och bränsleförbrukning. Programbudget var 180 mkr varav 90 mkr var statliga medel.

Gröna bilen 1

Målet för programmet var att genom forskning och utveckling få fram mer miljöanpassad fordonsteknik som kan byggas in i framtida produkter och ge dessa bättre miljöegenskaper och därigenom bättre konkurrenskraft. Genom utveckling av fordon och fordonskomponenter med bättre miljöegenskaper påskyndas omställningen till en vägtrafik som karakteriseras av att dess miljöpåverkan är långsiktigt acceptabel.

Budgeten för programmet uppgick till totalt 1 816 mkr varav 545 mkr offentliga medel. Programmet pågick mellan 2000 - 2007.

Gröna bilen 2

Gröna Bilen 2 syftade till att främja utvecklingen i Sverige av mer miljöanpassad teknik så att den svenska fordonsindustrins tillväxt och konkurrenskraft på sikt främjas. Genom utveckling av fordon och fordonskomponenter med bättre miljöegenskaper påskyndas omställningen till en miljömässigt uthållig vägtrafik, karakteriserad av att trafikens påverkan på miljön ska vara långsiktigt acceptabel.

Budgeten för programmet uppgick till totalt 804 mkr varav 282 mkr var offentliga medel. Programmet pågick 2006 - 2008

EMFO

Syftet med Emissionsforskningsprogrammet EMFO var att industri och myndigheter skulle ha tillgång till den kunskap som är nödvändig för att utveckla fordon och fordonskomponenter i hållbar riktning.

EMFO omfattade emissioner som uppkommer i samband med att fordon trafikerar allmän väg samt emissioner från traktorer och större arbetsmaskiner. Med emissioner menas här både luftföroreningar och buller. Utöver avgasutsläpp omfattas också avdunstning och emissioner från däck och vägbana.

Programmet syftade till att ta fram kunskap som görs tillgänglig och till att den förmedlas och används vid forskning, utveckling och utbildning. Med hjälp av den kunskapen ska svensk industri och svenska myndigheter kunna finna de banbrytande lösningar som krävs om fordonen ska utvecklas i rätt riktning

Senast uppdaterad 16 oktober 2019

Statistik för sidan