Lärresurs för källkritik: Välkommen till min plats!

Hur kan elever utveckla källkritik, få en förståelse för delandekultur och kopplingen mellan den fysiska och digitala platsen i ett ständigt föränderligt samhälle?

Projektet ska ta fram en öppen lärresurs (OER - Open Educational Resource) som har sin utgångspunkt i de fysiska platser som eleverna uppfattar som viktiga i sin närmiljö. Resursen för samman elevers digitala skapande med historiemedvetenhet och språkliga genrer utifrån nutid, dåtid och framtid. De olika perspektiven motsvaras av tre digitala plattformar:

  • Riksantikvarieämbetets Platsr
  • Wikipedia/Wikimini
  • Stockholmskällan.

Hemsidan för Välkommen till min plats!
Kontakt: Sara Mörtsell

Projektets mål

Projektet kommer att utveckla, tillhandahålla och sprida en öppen lärresurs (OER) som kombinerar kunskap och förmågor kopplat till digitalt skapande och källkritiskt förhållningssätt med styrdokumentens kunskaps- och värdegrundskrav. Tre digitala plattformar, Wikipedia, Platsr och Stockholmskällan, förs samman till en helhet med utgångspunkt i elevers fysiska närmiljö. Elever från olika bakgrunder och åldrar får stärkt demokratisk röst, och ökad medie- och informationskunnighet. Resursen uppnår flera pedagogiska vinster och ett mervärde då fler intresserade kan ta del av materialet.

Projetets resultat

Lärresursen tas fram med sex klasser och kommer att innehålla instruktioner, filmmaterial och elevexempel så att lärare effektivt kan använda IT i undervisningen på ett naturligt sätt och samtidigt uppnå sina läromål. Genom att aktivt delta i de tre digitala plattformarna får eleverna en ökad förståelse för hur de fungerar, vilken roll de har och hur de påverkas av sina användare. Materialet kommer enkelt att kunna modifieras för användning i andra kommuner. Det innefattar ett samarbete där skola, civilsamhälle och minnesinstitutioner möts i frågor om digital delaktighet.

Upplägg och genomförande

Ett grundmaterial kommer att börja sammanställas i början av projektet, så att det är användbart för lärarna och de deltagande klasserna. Pedagoger och plattformsexperter kommer att

  • sköta fortbildningen av lärarna
  • undersöka hur lärare och elever upplever arbetet
  • genomföra förbättringar och kompletteringar av materialet.

Materialet kommer att testas i två klasser vardera inom skolår 1-3, 4-6 och gymnasiet. Projektgruppen har redan tagit emot intresseanmälningar och urvalet kommer att bland annat ske baserat på geografisk spridning i kommunen (med ett fokus på förorterna).

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan