Programmering tidigt tack vare Kodstart

Kodstart har hjälpt lärare i årskurs 4 och 5 att komma igång med programmering inom ramen för hur läroplanen ser ut idag. Lärare har fått delta i hack med case-baserade elevprojekt, och fick därefter testa sina digitala kompetenser i ett utvärderingsverktyg på webben. Lärarna har även blivit handledda under tiden.

Projektets syfte

Kodstart syftar till att rusta lärare och elever i grundskolans årskurs 4-5 inför dagens och framtidens digitaliserade samhälle. Projektets mål är att ta fram ett metodkit för lärare innehållande inspirationsworkshop, utbildningsfilmer, lärarhandledningar och case-baserade elevuppgifter som förenklar användandet av programmering och digitala verktyg inom ramen för befintlig läroplan. Projektet vill ge barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar att bli medvetna konsumenter och aktiva producenter av digitala tjänster, funktioner och underhållning.

Resultat av projektet

Projektet har skapat ett ramverk för lärare i årskurs 4 och 5 som vill komma igång med programmering och digitalt skapande i skolan, och har resulterat i:

  • kompetenshöjande workshop för lärare förlagd hos svenska IT-företag, vilket nådde 210 lärare i tre städer under projekttiden.
  • digitalt metodkit, skalbart och gratis, med lärarhandledningar och case-baserade elevprojekt på fyra teman, kopplade till befintlig läroplan med möjlighet till ämnesintegrering
  • prototyp för digital utvärdering av lärares och elevers kunskapsutveckling inom digital kompetens, datalogi och programmering.

Projektets genomförande

Projektet sträckte sig över två år med en cykel uppdelad på fyra skolterminer.

Termin 1: Förstudie, planering och utveckling. Kartläggning av behov och utveckling av ramverk i en samskapande process med partnerskolan och IT-företag.
Termin 2: Genomförande och testperiod med lärare och elever på partnerskolan, som använder ramverket i undervisningen. Utveckling av ramverkets digitala plattform.
Termin 3: Utvärdering och justering, vidareutveckling av ramverket. Planering av lansering och spridning.
Termin 4: Lansering och distribution i tre svenska städer, som nådde totalt 210 lärare.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan