AcadeMedia gör det möjligt att testa nya lärmetoder i skolmiljö

IT för bättre lärande är en testmiljö för både interna och externa innovationer i syfte att hitta de bästa metoderna och teknikerna för lärande, samt att öppet dela de erfarenheter och lärdomar som kommer av testerna.

AcadeMedias testmiljö ger innovatörer, men även projektledarna själva, möjlighet att bättre förstå hur digitala verktyg faktiskt fungerar i skolan. Fokus ligger på dels själva användningen och effekten, dels hur utrullning i en stor organisation kan göras. AcadeMedias cirka 180 skolor över hela landet, med olika profiler och elevbehov, gör det lätt att hitta lämpliga testskolor, men ger även möjlighet att skala upp testandet vid framgångsrika pilottester.
IT för bättre lärande
 gör det möjligt att testa både interna och externa innovationer, och resultaten och lärdomarna av dessa tester är tänkta att delas och spridas.

Projektets webbplats (kommer inom kort)
Kontakt: Petter Hallman

Projektets syfte

Målet med projektet är att eleverna i slutänden ska ha uppnått bättre resultat. Detta ska ske genom att lärarna har de bästa metoderna och de bästa verktygen - som i sin tur har utvecklats och provats i testmiljön. Fokus är på införande, utvärdering och utrullning snarare än på initial teknikutveckling.

Resultat och förväntade effekter

De omedelbara effekterna som förväntas av denna testmiljö är en ökad grad av systematik i testning och erfarenhetsutbyte, både internt och tillsammans med externa aktörer. Dessa tre effekter kommer testmiljön att ge på lång sikt:

  • att stärka kulturen kring systematik och lärarnas eget lärande kring IT
  • att skapa en struktur och kultur som bättre kopplar ihop interna och externa innovatörer med rätt användare och beslutsfattare
  • att kvaliteten höjs på ett flertal enheter, både i form av högre kunskapsresultat och i form av mer nöjda medarbetare och elever

Upplägg och genomförande

Projektets första del är att identifiera interna eller externa innovationer som kan testas, därefter att genomföra test och utvärdering och slutligen att analysera och sprida erfarenheter och verktyg. För att skapa en fungerande testmiljö krävs också stödjande aktiviteter, såsom

  • kommunikation för att väcka våra medarbetares nyfikenhet att testa nya arbetssätt
  • att positionera testmiljön externt som ett naturligt val för aktörer som vill testa nya arbetssätt och verktyg
  • genomförandestöd till skolor och lärare
  • forum för att sprida och synliggöra lärdomar

Fotograf: Rikard Westman

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan