Bättre stöd och mer hållbarhet med fjärrundervisning

Hur kan användandet av befintliga och framtida digitala verktyg ge elever bästa möjliga undervisning och stöd? Det ska projektet "Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever" undersöka.

Genom samarbete mellan skolledare, lärare, elever, forskare och utvecklare kan alla undervisningens möjligheter - att med innovativa metoder förändra skolarbetet - tas tillvara. Den skapar dessutom hållbarhet i organisationen och nytänkande i genomförandet.

Projektets slutgiltiga mål är att ta fram underlag för en policydiskussion om fjärrundervisningens
framtida roll i skolan, samt att identifiera behov av fortsatt utveckling och forskning, såväl
tekniskt som pedagogiskt.

Projektets hemsida
Kontakt: Karin Hermansson

 

Syfte och mål

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Pilotprojektet syftar till att, tillsammans med lärare och skolledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras i grundskolan för att ge elever bästa möjliga undervisning och stöd. Målet är att ta fram ett vetenskapligt grundat underlag för en policydiskussion om hur fjärrundervisning kan utformas, både på grundskolenivå och på nationell och kommunal nivå.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till att:

  • lärare och ledare som deltar i projektet ökar sin kunskap och medvetenhet om fjärrundervisning och dess möjligheter och utmaningar
  • innovativa lösningar, organisatoriskt, pedagogiskt och tekniskt, stimuleras
  • ge vetenskapligt grundat underlag till policydiskussion om skolans digitala utveckling
  • fler elever genom fjärrundervisning på sikt får tillgång till behöriga lärare, stöd och handledning
  • bdra till en större beprövad erfarenhet om fjärrundervisningens möjligheter och utmaningar.

Planerat upplägg och genomförande

Workshops arrangeras med syfte att gemensamt utveckla innovativa metoder och tillvägagångssätt för att möta elevers behov. Deltagande skolor designar, planerar och genomför undervisningssituationer tillsammans med sina elever. Följeforskare vid Umeå universitet observerar, dokumenterar och analyserar lärandet som sker under och mellan fjärrundervisningssituationer. För att sprida och diskutera underlaget arrangeras seminarier med berörda målgrupper och politiker som kan bidra till framtida beslut om digitala möjligheter i framtidens skola.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan