Verktyget Eduzzo utvecklar lärstilar

Eduzzo är verktyget som hjälper läraren att identifiera och lösa problem i elevens lärande. Verktyget analyserar elevens lärstil, och tränar sedan eleven i de lärandeverktyg som den behöver förbättra.

Eleven erbjuds till exempel träning i att söka information, analysera text, källgranska text och koordinera fakta till ett svar.

Systemet analyserar elevens lärande genom att:

  • mäta hur lång tid eleven ägnar åt olika uppgifter,
  • mäta hur många gånger eleven gör om samma sak och vilka saker eleven gör om
  • kontrollera om eleven alltid löser en uppgift på samma sätt
  • analysera elevens text - elevens svar ska innehålla några nyckelord för att antas vara på rätt väg för att lösa uppgiften
  • systemet mäter också avvikelser över tid i hur verktygen används, arbetssätt och sätt att lösa problem.

Eduzzos webbplats

Kontakt: Jerker Stigsson

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utföra en behovs- och konkurrensanalys samt ta fram en demonstrator som visar hur elevens lärandeprocess kan monitoreras, analyseras och förbättras. Inledande analysen ligger till grund för utveckling av ett nytt lärandeverktyg, vars bärande ide är att ge stöd åt lärare och elev i arbetet med att identifiera och tillämpa effektiva verktyg för lärande.

Projektets förväntade resultat

Projektet förväntas ge nödvändig förståelse för hur man med digitala hjälpmedel bäst kan monitorera och förbättra lärandeprocessen. Detta görs genom att dra nytta av att eleven söker, analyserar och arbetar i en digital miljö. Resultatet av projektet förväntas ge de nödvändiga insikter som krävs för att bygga ett digitalt stöd för lärandeprocessen, för både lärare och elev.

Upplägg och genomförande

I den första fasen tas en serie så kallade wireframes fram, som ligger till grund för vidare arbete med ide och utveckling av lärandeverktyget. Arbetet görs i samarbete med aktörer i skolvärlden. Samtidigt undersöks möjligheterna för att använda artificiell intelligens, i syfte att monitorera och förbättra lärandeprocessen.

Senast uppdaterad 8 november 2017

Statistik för sidan