Digitalisering av industrin

Digitaliseringen skapar förutsättningar för nya affärsmodeller, arbetsformer, samarbetsmöjligheter och lösningar för industrin. Den är också en förutsättning för industrins konkurrenskraft. Möt några projekt som bidrar till att digitalisera svensk industri.

Sverige digitaliserar!

Sverige digitaliserar! är en arena som arbetar i i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering. Ledande aktörer inom industrin vill tillsammans med partners som RISE/RISE ICT, IF Metall, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova genomföra aktiviteter för att främja digitaliseringen av svenska företag.

Initiativet  ska visa vägen för hur digitaliseringen gör nyindustrialisering möjlig och att den är helt avgörande för svensk konkurrenskraft.

Projekt som sprider kunskap om digitalisering

Vinnovas satsningar inkluderar allt ifrån pilotprojekt inom regeringsuppdrag, strategiska innovationsprogram till utlysningar som på olika sätt bidrar till digitalisering av industrin. Samverkan mellan stora och små företag, akademi och offentlig sektor är utgångspunkten i detta arbete. Här kan du läsa om finansierade projekt och vad de resulterat i.

<p>I projektet har nya arbetss&auml;tt med digitaliserade verktyg provats ut f&ouml;r att bed&ouml;ma fogningsbarhet, deformationer, inbr&auml;nning och processf&ouml;nster.</p>
<p>Projektet studerar, analyserar och utvecklar metoder för maskininlärning.</p>
<p>Det här projektet ska visa på nyttan med implementerad designautomation för att hantera säkerhet och sensorer i produktionssystem.</p>
<p>Med hjälp av gjutgods som är sensorer&nbsp;vill man få till resursbesparing och ökat förädlingsvärde, i metallindustrin.</p>
<p>Med utbildningsinsatser ska projektet lära svenska industrier hur man säkert kan ansluta sina produkter till internet med standardiserade protokoll och lösningar.</p>
<p>Djupa neurala nätverk (DNN) är en teknik som gör att datorer kan lära sig att hitta mönster i mycket stora datamängder. Genom projektet ska metoden appliceras i modeindustrin.</p>
<p>Informationsfusion erbjuder nya perspektiv och kan ge betydande bidrag till verksamhetsutveckling genom att skilda datafl&ouml;den kan kombineras och f&ouml;ljas.</p>
<p>Digitalisering möjliggör en effektivare och mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktproduktion i Sverige.&nbsp;</p>
<p>En digital l&auml;rplattform kan skapa v&auml;rde f&ouml;r m&aring;nga m&aring;lgrupper i industri och i utbildning och bidra till kompetensh&ouml;jning n&auml;r det g&auml;ller digitalisering.</p>
<p>Projektet har skapat en verifierad digital optimeringsarena f&ouml;r verktygsproduktion genom 3D-metallprintning.</p>
<p>Projektet visar p&aring; en &ouml;kad digitaliseringsgrad f&ouml;r additiv tillverkning genom anv&auml;ndande av sensorer och big data-analys.</p>
<p>Projektet arbetat med att &ouml;ka produktiviteten i industriverksamheter genom att ge operat&ouml;rer och servicetekniker direkt tillg&aring;ng till den information de beh&ouml;ver.</p>
<p>Femte generationens tr&aring;dl&ouml;sa och mobila kommunikationsteknik kan ge svensk industriproduktion kraftigt &ouml;kad produktivitet och bidra till konkurrenskraften.</p>
<p>Projektet har utvecklat arbetet med spårningsinformation, miljömässig och social hållbarhetsrapportering, effektivisering och visualisering av onödiga transporter.</p>
<p>Projektet har fungerat som en pilot f&ouml;r utv&auml;rdering av teknologi f&ouml;r mobilkommunikation som p&aring; sikt ska m&ouml;jligg&ouml;ra &ouml;kad produktivitet och f&ouml;rb&auml;ttrad s&auml;kerhet i gruvor.</p>
<p>Projektet visar hur digitala modeller av verktyg tas fram och vilken tidsbesparing dessa kan ge.</p>
<p>Projektet har utvecklat en digital pilot som visar hur smarta geometrimodeller anv&auml;nds och f&ouml;r&auml;dlas i framtagningen av en produkt.</p>
<p>Projektet bidrar till &ouml;kade f&ouml;rm&aring;gor och h&ouml;gre effektivitet vid sm&aring;skalig produktion av biologiska l&auml;kemedel.</p>
<p>Genom sitt arbete i ett brett sammansatt konsortium har projektet demonstrerat hur digital transparens kan stimulera hållbarhet för transportverksamhet.</p>
<p>Projektets resultat bidrar till effektivare och b&auml;ttre integrerade processer f&ouml;r additiv tillverkning.</p>
<p>Detta projekt har utvecklat en ny processteknik för småskalig distribuerad och automatiserad produktion av biologiska läkemedel.</p>
<p>Projektet har byggt en demonstrator som visar hur interaktiv live-media kan samla in kundpreferenser vid produktvisningar.</p>
<p>Projektet har applicerat gamification i industrin för att förändra det som idag kallas industrins "room of boredom" till en mer attraktiv arbetsplats.&nbsp;</p>
<p>Projektet har tagit fram tekniska lösningar för att övervaka elnät. Sådan övervakning ställer specifika krav på systemen, speciellt när infrastrukturen är spridd över hela landet.&nbsp;</p>
<p>Projektet har unders&ouml;kt hur mobila enheter och appar kan f&ouml;rb&auml;ttra arbetet f&ouml;r underh&aring;llspersonal och operat&ouml;rer i industrin.</p>
<p>Projektet har utvecklat en demonstratormiljö för digitala flöden för additiv tillverkning.&nbsp;</p>
<p>Projektet har utvecklat en fysisk demonstrator med ett system som kan upptäcka geometriska defekter, föreslå ändringar och justera enkla processparametrar.&nbsp;</p>

Pågående projekt

Nedan kan du läsa om pågående projekt som fått finansiering men som ännu inte har färdiga resultat att redovisa.

<p>Projektet ska presentera inspirerande och intressanta exempel på hur ny teknik för visualisering kan förbättra och göra en verksamhet säkrare.</p>
<p>Projektet ska sprida kunskap om industriell tillämpning av artificiell intelligens och maskininlärning.</p>
<p>Projektet bidrar till kunskap om hur digitalisering kan användas för ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan.</p>
<p>Projektet ska sprida kunskap om deep learning, artificiell intelligens och analys av stora datamängder.</p>
<p>Projektet ska öka kunskapen om de vanligaste sårbarheterna när det gäller digital säkerhet för bilprogramvara.&nbsp;</p>
<p>Projektet ska förmedla kunskap om geometrisäkring och bygga upp kompetens för en uppkopplad och digitaliserad geometrisäkring i industrin.</p>
<p>Projektets syfte är att sprida kunskap om hur digitaliserade metallkomponenter kan utvecklas och användas.</p>
<p>Projektet sprider kunskap om tekniker, metoder, och koncept som är centrala för digitaliseringen av industriella värdekedjor.</p>
<p>Projektet sprider kunskap till industriföretag om kollaborativa robotar och om de krav på kompetens som tekniken ställer.</p>
<p>Projektet ska sprida forskningsbaserad kunskap om den kompetens som krävs för att digitalisera produktionen inom svensk industrin.&nbsp;</p>
<p>Projektets syfte är att demonstrera digitaliserade verktyg och lösningar och att inspirera svensk industri till vidareutveckling och implementering.&nbsp;</p>
<p>Kollaborativa robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och nya applikationer som kan stärka företagens konkurrenskraft i framtiden.</p>
<p>Det här projektet ska visa hur deep learning kan användas för att ta nästa automationssteg i processindustrin.&nbsp;</p>
<p>Projektetet ska på ett innovativt sätt binda samman additiv tillverkning, fiberoptiska sensorer och visualisering av tillståndsdata.</p>
<p>Det här projektet ska utveckla digitala verktyg och metoder som kan generera unika och nya produktkoncept med hjälp av biologiskt inspirerade AI tekniker.&nbsp;</p>

Arenan Sverige digitaliserar!

Sverige digitaliserar! är en arena där ledande aktörer inom industrin tillsammans med partners som RISE/RISE ICT, IF Metall, Teknikföretagen, Tillväxtverket och Vinnova genomför aktiviteter för att främja digitaliseringen av svenska företag.

Senast uppdaterad 12 februari 2020

Sidansvarig: Annika Zika-Viktorsson

Statistik för sidan