EUREKA

EUREKA – samarbete för industriell forskning och utveckling

EUREKA, ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden samt skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer. Vinnova är svensk samordnare och svarar för det nationella EUREKA-kontoret.

Vad är EUREKA?

EUREKA är ett företagsdrivet program, vilket innebär att företagens och användarnas behov avgör vilka projekt som utförs. I projekten samarbetar såväl små som stora företag, institutioner och myndigheter från minst två medlemsländer. Nätverket har idag 40 deltagande länder samt fyra associerade länder: Chile, Sydafrika, Sydkorea och Kanada.

EUREKA finansierar projekt genom tre delprogram:

  • Kluster – tematiskt program för samarbeten mellan industrin och akademin 
  • Nätverksprojekt – kortare marknadsnära internationella utvecklingsprojekt med vissa länder
  • Eurostars – ett program för forskande små och medelstora företag

Finansiering av projekt sker via de nationella myndigheter som är medlemmar i EUREKA.

Vad kan man söka medel för?

Genom EUREKA kan man söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt samt resebidrag om ni ska starta ett projekt inom något av de olika EUREKA-programmen eller för deltagande i konferenser och informationsmöten arrangerade av nätverket.

Söka resebidrag

Vem kan delta?

EUREKA vänder sig främst till företag med egen forskning och utveckling men är också öppet för deltagande från forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor. För mer information, se de olika programmens regler för deltagande.

Vinnovas roll

Vinnova ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret och finansierar och administrerar bidrag till svenska aktörer. För perioden 2014-2020 kommer Vinnova att avsätta runt 130 miljoner per år för EUREKA-samarbetet.

Kontakt

Elisabet Nielsen

Nationell Projektkoordinator för EUREKA

+46 8 473 31 07

elisabet.nielsen@vinnova.se

Peter Lindberg

Programledare EUREKA/EUROSTAR

+46 8 473 31 93

peter.lindberg@vinnova.se

Jessica Svennebring

Handläggare

+46 8 473 31 34

jessica.svennebring@vinnova.se

Inom Eurostar kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt.

Eureka Nätverksprojekt är ett verktyg för kortare, marknadsnära, internationella utvecklingsprojekt.

Se filmen om EUREKA  30 år

Läs mer på EUREKAs webbplats

Du hittar all information, programmets inriktningar och aktuella utlysningar på EUREKAs webbplats.

Till webbplatsen

Liknande erbjudanden

Horisont 2020 är världens största satsning på forskning och innovation med en budget på runt 80 miljarder euro.

Genom att delta i olika samarbeten och nätverk kan Vinnova påverka den europeiska forskningsagendan och utformningen av europeiska finansieringsprogram.

Genom att skapa internationella nätverksprojekt, kan COST hjälpa till att använda forskningsresurser mer effektivt.