EUREKA

Samarbete för industriell forskning och utveckling

EUREKA är ett program med syftet att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden och att skapa samarbeten mellan företag och forskare i de deltagande länderna. Programmet finansierar marknadsnära projekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer.

Vad är EUREKA?

EUREKA är ett behovsdrivet program, vilket innebär att företagens och användarnas behov avgör vilka projekt som utförs. I projekten samarbetar såväl små som stora företag, institutioner och myndigheter från minst två medlemsländer. Nätverket har idag mer än 41 deltagande länder samt tre associerade länder: Sydafrika, Sydkorea och Kanada.

EUREKA finansierar projekt genom tre delprogram:

  • Kluster - tematiskt program för samarbeten mellan akademi och industri
  • Nätverksprojekt – ett program för bilaterala samarbeten
  • Eurostars – ett program för forskande små- och medelstora företag

Finansiering av projekt sker via de nationella myndigheter som är medlemmar i EUREKA.

Vad kan ni söka medel för?

Genom EUREKA kan ni söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla olika teknikområden. NI kan även söka resebidrag om ni ska starta ett projekt inom något av de olika EUREKA-programmen eller om du ska delta i konferenser och informationsmöten arrangerade av nätverket.

Söka resebidrag

Vinnova uppmanar intressenter att tidigt diskutera förutsättningen för EUREKA-ansökan med någon av våra kontaktpersoner. I jämförelse med andra EU-program har EUREKA korta handläggningstider för projektansökningar och beslut.

Vem kan delta?

EUREKA vänder sig främst till företag med egen forskning och utveckling men är också öppet för deltagande från forskningsinstitut, universitet och offentlig sektor. För mer information, se de olika programmens regler för deltagande.

Vinnovas roll

Vinnova ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret och finansierar och administrerar bidrag till svenska aktörer. För perioden 2014-2020 kommer Vinnova att avsätta ca 130 miljoner per år för EUREKA-samarbetet.

Läs mer på Eurekas webbplats

Du hittar all information om EUREKA, dess inriktningar och aktuella utlysningar på EUREKA:s internationella webbplats.

Till webbplatsen