Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Utvärdering strategiska innovationsprogram

Första utvärderingen av Innovair, BioInnovation, IoT Sverige, Smartare Elektroniksystem, SIO Grafen och Swelife

Book cover Utvärdering strategiska innovationsprogram

Utvärdering strategiska innovationsprogram

Visa mer information (ankarlänk)

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning på aktörsdrivna program mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmen ska genom samverkan inom områden, som är strategiskt viktiga för Sverige, skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Syftet med programmen är att uppnå nationell kraftsamling av kompetens, stimulera till nya innovationsinvesteringar, nya samarbeten och nya nätverk med gemensamma mål för internationell konkurrenskraft. Totalt har 17 program startats i fyra omgångar.

De sex program som startade under 2014 har nu genomgått en 3-årsutvärdering. Huvudsyftet är att utvärdera etableringsfasen och ge en belysning av och en förståelse för programmens styrkor och vad som har förbättringspotential. Resultatet av utvärderingen presenteras i den här rapporten. Utvärderingen är betydelsefull i och med att den tillhandahåller värdefulla rekommendationer som kan förbättra programmens fortsatta genomförande. Programmen ska på sikt utvecklas mot en starkare internationell position och konkurrenskraft för att stärka svenska styrkeområden.

Under 2016 utvärderades de första fem strategiska innovationsprogrammen som startade under 2013. Se "Utvärdering strategiska innovationsprogram - Första utvärderingen av Processindustriell IT och Automation, Produktion2030, Gruv- och metallutvinning, Lättvikt och Metalliska material" (Vinnova Rapport VR 2016:10).

Published
2017-December
Series number
VR 2017:05
Publisher
Vinnova
Author
Mikael Gröning, Monica Schofield & Christopher Palmberg
ISBN
978-91-87537-66-0
ISSN
1650-3104
Number of pages
52

Last updated 15 December 2022

Page statistics