Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Sveriges förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen

Analysbilaga till rapporten Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Published
2021-May
Series number
VR 2021:06
Publisher
Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet
Author
Vinnova, Post- och telestyrelsen, Vetenskapsrådet Myndigheten för digital förvaltning
ISBN
ISBN: 978-91-985899-1-7
ISSN
1650-3104
Number of pages
131

Denna rapport är en analysbilaga till rapporteringen av regeringsuppdraget till Vinnova, DIGG, PTS och VR att gemensamt föreslå ut­form­ning av ett strategiskt program för att möta och leda i den digitala strukturom­vand­lingen.

Inom ramen för uppdraget har en omvärldsanalys av digitaliseringens inter­nationella ut­veck­ling genomförts med fokus på andra länders politik och insatser i den di­gi­tala strukturomvandlingen. Därutöver har en sammanfattande analys av utvecklingen i Sverige gjorts i huvudsak baserat på tidigare genomförda analyser.

Den digitala strukturomvandling som vi befinner oss i påverkar hela samhället i grunden i allt komplexare sambandsmönster mellan olika faktorer och aktörer. Utvecklingen är genuint glo­bal och gränsöverskridande. Takten i de förändringsprocesser som driver denna utveckling är mycket hög och i viktiga avseenden accelererande.

Analysen visar att stora digitala kraftsamlingar för värdeskapande, för grön omställning och för social hållbarhet görs i många andra länder. I analysen dras slutsatsen att Sverige bör göra motsvarande digitala kraftsamlingar som i andra länder. Viktiga prioriteringsområden i det sammanhanget bör vara:

  • Digitala nyckelteknologier – tillämpningar, kompetens, ekosystem
  • Digitala systemlösningar för grön omställning och social hållbarhet
  • Digital kompetens, digital mognad och livslångt lärande
  • Digitala infrastrukturer, data, datainfrastrukturer och datadelning
  • EU-kraftsamlingar – för internationell policy och utvecklingskraft

Dessutom behöver Sveriges för­måga till målmedvetna och långsiktiga prioriteringar för digital kraftsamling och koordinering mellan myndigheter stärkas. Denna behöver utvecklas och drivas i nära samverkan med näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle.

Tiden för upp­dra­get har varit mycket knapp. Den analys som redovisas i denna rapport måste där­för betraktas som preliminär. Fortsatt och fördjupad analys kommer att vara av stor betydelse för att Sverige framgångsrikt ska kunna möta och leda i den digitala struktur­om­vandlingen.

Analysarbetet har bedrivits i samverkan mellan ett stort antal medarbetare på de olika myndigheterna och med medarbetare på andra myndigheter i Sverige och i andra länder. Analysen baseras även på värdefullt underlag från företag och andra organisationer i Sverige och ett stort antal internationella organisationer.

Last updated 17 May 2021

Page statistics