Sammanfattning - Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

Published
2010-July
Language
Swedish
Series number
VA 2010:06
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-86517-15-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
56
Author
Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Jakob Hellman & Erik Arnold - Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2009-01901
Subject
Product realisation

För att förstå och dra lärdom av de långsiktiga effekterna av Vinnovas insatser genomförs effektanalyser. I dessa analyseras effekter av flera relaterade insatser än de som omfattas av enskilda program.

Denna sammanfattning behandlar effekter av fem program under perioden 1996-2009 inom produktframtagningsområdet, med stöd från Vinnova och Nutek. De FoU-insatser som studeras kan konstateras ha varit viktiga för de deltagande företagens val och möjligheter att driva utvecklingsprojekt inom produktframtagningsområdet. Hela studien återfinns i Vinnovas publikation Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri” (Vinnova Rapport/Analys VA 2010:05).

Programmen har sammantagna lett till effekter av betydande värde. Viktiga effekter är stärkt konkurrenskraft hos deltagande företag, som en följd av nya affärsmöjligheter och nya affärer. Det har i det sammanhanget skett en utveckling av arbetssätten och samverkansmönstren i företagen, ibland radikalt, bland annat i riktning mot open innovation.

Utvecklingen av teknik och arbetssätt har främst skett inom befintliga, ofta större, företag. Programmen har emellertid även genererat teknikspridning, inom och mellan olika branscher respektive till små och medelstora företag. Däremot har satsningarna inte genererat nya företag i nämnvärd omfattning.

De effektanalyser som Vinnova genomför på regeringens uppdrag är mycket betydelsefulla genom att de tillhandahåller en beskrivning och förståelse av de mer övergripande och långsiktiga effekterna av investeringar i forskning, innovation och hållbar tillväxt.

För engelsk sammanfattning se "Summary - Impact analysis of support for strategic development areas in the Swedish manufacturing industry" (Vinnova Report/Analysis VA 2010:07).

Last updated 23 February 2018

Page statistics