Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Rörlighet, pendling och regionförstoring för bättre kompetensförsörjning, sysselsättning och hållbar tillväxt

Resultatredovisningar från 15 FoU-projekt inom Vinnovas DYNAMO-program

Book cover Rörlighet, pendling och regionförstoring för bättre kompetensförsörjning, sysselsättning och hållbar tillväxt
Published
2010-February
Series number
VR 2010:08
Publisher
Vinnova
Author
ISBN
978-91-86517-05-2
ISSN
1650-3104
Number of pages
114

Ett arbetsliv med god rörlighet är viktigt för att uppnå en hållbar tillväxt. Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är dock för låg vilket leder till försämrad kompetensförsörjning, inlåsning och ohälsa. Mot den bakgrunden initierade Vinnova i mars 2003 forsknings- och utvecklingsprogrammet Dynamo – Dynamiska arbetsmarknader och organisationer.

I en första programfas – Dynamo 1 – lämnade Vinnova inom ramen för en budget på 49 mkr bidrag till 17 projekt som bl a syftade till att öka kunskapen om strukturella hinder och möjligheter för rörlighet på arbetsmarknaden. Också vissa genusaspekter på arbetsmarknaden belystes liksom transportsystemets betydelse för ökad rörlighet.

Den andra programfasen – Dynamo 2 – har inom ramen för en budget på 38 mkr finansierat ytterligare 18 projekt med särskild inriktning på arbetskraftens rörlighet, regionförstoring och breddad arbetsmarknad samt mellanhandsfunktioner och alternativa arbetstillfällen.

I denna rapport redovisar FoU-projekten kortfattade resultatredovisningar med tonvikt på U:et i FoU, dvs vilka resultat och erfarenheter som har framkommit som kan användas i det fortsatta förändringsarbetet inom olika områden.

Last updated 15 December 2022

Page statistics