Forskning och utveckling för ökad jämställdhet

Följeforskning om Vinnovas regeringsuppdrag avseende behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet 2013-2015

Published
2016-February
Language
Swedish
Series number
VR 2016:04
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-87537-44-8
ISSN
1650-3104
Number of pages
84
Author
Mia Heikkilä - Mälardalens högskola
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
Subject
Gender and equality

Vinnova har, på regeringens uppdrag, fördelat medel inom ramen för utlysningen ”Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet” till 10 olika projekt. Utlysningen fokuserade praktiknära forskning som prövar under vilka förutsättningar olika metoder, verktyg och processer fungerar för att öka jämställdheten inom akademi, näringsliv, offentlig sektor samt ideella organisationer, i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

I den här rapporten presenterar Mia Heikkilä från Mälardalens högskola sin följeforskning om regeringsuppdraget efter att ha följt projekten sedan början av 2014 till slutet av 2015. Mia har observerat processen och de metoder som projekten valt för att på detta sätt hitta mönster som överensstämmer mellan projekten. Detta för att försöka hitta processer och metoder som kan göras generaliserbara och till nytta för praktiskt jämställdhetsarbete.

Rapporten konstaterar att Vinnovas önskade resultat och effektmål med regeringsuppdraget till största del har uppnåtts. Ett antal metoder, verktyg och processer som kan stödja praktiskt jämställdhetsarbete har prövats och utvecklats.

Last updated 22 February 2018

Page statistics