Delredovisning och handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Vinnova

2015 - 2018

Published
2018-April
Language
Swedish
Series number
VI 2018:03
Series
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
34
Author
Max Parknäs, Sophia Ivarsson & Josefina Nieminen
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
2014-06381
Subject
Gender and equality, About Vinnova

2015 blev Vinnova en av 42 myndigheter som då ingick i jämställdhetsintegreringsuppdraget (JiM-uppdraget). En plan för hur myndigheten avsåg utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, togs fram.

Målet med Vinnovas jämställdhetsintegreringsarbete är att det ska bidra till att nå målen för svensk jämställdhetspolitik dvs att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Vinnova har gjort bedömningen att det utifrån kärnverksamheten går att påverka uppfyllandet av främst delmålen; en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället samt ekonomisk jämställdhet

I föreliggande rapport presenteras de insatser som gjorts inom ramen för uppdraget i perioden 2015-2018, utfall av dessa samt reflektioner kring Vinnovas potential att bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Last updated 24 April 2018

Page statistics