WoTIM

Reference number 2013-05518
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 1 392 984
Project duration February 2014 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har syftat till att studera tillverkning av skumformade 100% cellulosabaserade isolermaterial för att ersätta oljebaserade produkter. Två produkter har utvärderats; dels isolerpaneler och dels isolerskum. En utvärdering av materialens miljö- och marknadsmässiga potential ingick även i projektet. I projektet har vi visat att det är möjligt att skumforma isolerpaneler från mekanisk och kemisk massa med en isolerande förmåga jämförbar med kommersiella produkter. Produktionen har god miljömässig inverkan och visar på en marknadsmässig potential.

Expected results and effects

Projektet visar på en stor potential för användning av vedfibrer i miljövänliga isolermaterial. Isolerpanelerna med bra termisk isolering, goda mekaniska egenskaper och brandskydd har tillverkats av pappersmassafibrer genom skumformningsteknik. Analyser visar att isolerpanelerna lämpar sig väl som isolering i väggar och tak i normala byggnader. Produkten har klart miljömässiga fördelar och är vid en tillverkning i anslutning till ett massabruk ekonomiskt intressant. Även teknik för isolerskum av cellulosa för tätningsändamål med lovande egenskaper har tagits fram.

Planned approach and implementation

Projektet har involverat partners från olika europeiska länder, från akademi till industriella massa- och isolerpaneltillverkare. I projektet har olika aktörer tagit fram massor från både barr- och lövved och tillverkat isolerplattor har med hjälp av skumformning. Plattorna har testats för termisk isoleringsförmåga, mekaniska egenskaper liksom brand- och mögelresistens. Projektaktiviteterna har koordinerats via en övergripande projektledning. Resultaten har sedan kommunicerats till deltagare vid gemensamma möten och till allmänheten via regelbundna Workshops.

External links

News and events from the WoodWisdom-Net project on the development of cellulose based foam formed insulation panels.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.