Verktyg för att kontrollera sprickbildning i betong

Reference number
Coordinator VEMAVENTURI AB
Funding from Vinnova SEK 125 000
Project duration December 2012 - April 2013
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Syftet med planeringsbidraget med stöd av Bygginnovationen har varit att studera förutsättningarna för utveckling av en metodik för undvikande av plastiska krympsprickor i betong. Planeringsbidraget har gett en god bas för utvecklingsprojekt. Se bifogat dokument

Results and expected effects

Utredningen visar att en god potential finns att utveckla koncept för undvikande av plastiska sprickor. Branschnyttan, dvs effektmålet, sammanfattas enligt: 1. Förbättrad kvalitet på betongkonstruktioner genom att sprickor inte uppkommer. 2. Minskat behov av sprickfördelande armering. 3. Kostnadsbesparingar vid gjutning genom att åtgärder kan optimeras, att reparationer minimeras och genom att betong kan optimeras. Kommersialiseringsfrågor är utredda, förslag på partnerskap finns. Effekten är att man kommer att inkomma med en ansökan om utvecklingsprojekt.

Approach and implementation

Planeringsbidraget har utförts i följande steg för att undersöka genomförbarhet, lönsamhet etc: branschnytta, marknadsanalys, lönsamhetskalkyl, teknisk utveckling, och kommersialiseringsfrågor för att ge förslag till projektplan för utvecklingsprojekt. Ekonomiska förutsättningar undersöktes genom intervjuer med aktörer samt kalkyler. Tekniska förutsättningar undersöktes i ett examensarbete som därefter efteranalyserades och kompletterades. Analysen visar att det finns goda förutsättningar både ekonomiskt och tekniskt att fortsätta arbetet i nästa steg.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.