Verifiering för småföretag- Sahlgrenska Science Park

Reference number 2015-06519
Coordinator SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB
Funding from Vinnova SEK 2 183 450
Project duration December 2015 - April 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har varit ett samordnat projekt som initierats och drivits via Swelife med syfte att Sahlgrenska Science Park, som regional nod för Swelife, ska kunna tillhandahålla verifieringsmedel till små och medelstora företag (SMF). Totalt har vi på Sahlgrenska Science Park haft en budget på 2 243 tkr och ett mål att verifiera kundbehov och affärspotential i ca 25 st projekt från SMF under två år. Utfallet blev att totalt 26 SMF har erhållit medel som kunnat användas för att verifiera olika aspekter mha av extern expertis och därmed får målet anses uppfyllt.

Expected results and effects

På kort sikt har verifieringsmedlen möjliggjort att 26 st SMF bolag kunnat verifiera kritiska frågeställningar för fortsatt utveckling av affärsidéer. Även om det på kort sikt är svårt att utläsa kvantitativa effekter av detta (har inte heller efterfrågats och följts upp på strukturerat sätt) så finns det exempel där bolagen fått 1) ytterligare finansiering (bidrag och ägarkapital), 2) nya partners (fortsatt utveckling eller licensiering/uppköp) eller påskyndat möjlighet att på egen hand snabbare nå en 1:a marknad.

Planned approach and implementation

Initial utveckling samordnade processer och rutiner. Stegvis beskrivning av verifiering i resp. bolag. - 1:a kontakt inkubator och bolag för projektgenomgång och behovsanalys. - Sammanställning skriftlig projektbeskrivning inkl. verifieringsaktivitet, förväntat utfall, extern utförare, uppskattad kostnad. - Matchning extern utförare, uppdraget anges i offert. - Beslut OK från inkubator. Projekt läggs in på portal, OK från Vinnova. 5. Start och genomförande 6. Avslut. Allokerade medel betalas ut till bolag mot uppvisande underliggande uppdrag slutförts.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.