Värdet av öppen data, en svensk fallstudie på data från hälsosektorn.

Reference number 2015-02367
Coordinator SenseMate AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration April 2015 - September 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att undersöka värdet av öppna data på ett sätt som belyser olika dimensioner sett ur ett SME-företags perspektiv. Det övergripande målet var att skapa ett konkret svenskt exempel som visar på värdet av öppen data. Ett delmål var att tillföra underlag för beslutsfattande kring öppen data. Inom ramen för projektet gjordes en konkret implementation i form av en fallstudie baserad på öppna data från HIP-plattformen. Metoder och analyser presenterades i en resultatrapport, som företag och organisationer kan använda i det egna arbetet med öppna data.

Results and expected effects

Projektet leverade resultat på flera sätt. Huvudresultatet är resultatrapporten som kan användas som mall för andra företag och organisationer som vill använda öppna data. Rapporten visar exempel och metoder för hur organisationer kan gå tillväga rent praktiskt i arbetet med öppna data och värderingen därav. Det tydliggörs också att den ekonomiska potentialen är stor både för publicerande och nyttjande organisationer. En ytterligare positiv effekt är att HIP-plattformens öppna data-API:er testkördes av ett oberoende företag och feedback gavs till plattformsorganisationen.

Approach and implementation

Projektet genomfördes av SenseMate AB och började med en analys av tillgängliga öppna datakällor. Efter utvärdering gjordes ett urval av datakällor. Fallstudien använde öppna datamängder från HIP och SCB. Dataanalyser och datamodelleringar utfördes på datamängderna. Information kring hälsodomänen och internationella exempel inhämtades. Värdeanalyser gjordes för små och medelstora företag, landsting och patienter. Informationsdelning skedde med relevanta organisationer. Avslutningsvis summerades fallstudien och arbetet i en resultatrapport.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.