Värdedriven bilelarkitekturutveckling

Reference number 2007-02773
Coordinator SAAB Automobile Aktiebolag - A1-5 TLER
Funding from Vinnova SEK 2 245 730
Project duration October 2007 - April 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftar till att definiera utvärderingskriteria som är relevanta vid utveckling och underhåll av en elarkitektur, och hur dessa kriteria analyseras i olika faser. Analys av kriterierna ger en prognos på hur ´bra´ arkitekturen är. Det är viktigt idag eftersom en tydlig trend inom bilindustrin är att bygga en stor mängd bilar på några få gemensamma arkitekturer, med konsekvensen att stora kostnader är knutna till dessa arkitekurer. Fel teknologival i tidiga faser kan bli kostsamma i senare faser. Det övergripande målet är att höja konfidensnivån på att arkitekturen kommer att uppfylla definerade mål och förväntningar.

Results and expected effects

Projektet förväntas utveckla kompetens och resultat relevanta för bilindustrin, och tillämpa resultaten inom pågående arkitekturutvecklingsaktiviteter inom GM. Reslutaten dokumenteras i tekniska rapporter, vetenskapliga artiklar och 1 Licentiat-avhandling.

Approach and implementation

Arbetet planeras utföras av en industridoktorand. Doktoranden utför majoriteten av arbetet hos Saab Automobile i Trollhättan. Vissa aktiviteter (deltagande i doktorandkurser, möten med handledare, mm) kommer att ske på Chalmers. En styrgrupp med deltagare från Saab och Chalmers kommer att följa upp projektets fortskridande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.