Välfärdsslussen - en mötesplats för utveckling av kommunal vård och omsorg

Reference number
Coordinator GÖTEBORGS KOMMUN - Senior Göteborg
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Göteborgs Stad och tio kranskommuner samt Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i en förstudie undersökt förutsättningarna för att etablera en gemensam idésluss som ska stimulera till en förbättrings- och innovationskultur inom kommunal vård och omsorg. Idéslussen ska fungera som en mötesplats där kommunanställda tillsammans med brukare, anhöriga, företag och akademi utvecklar lösningar på problem och utmaningar inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster för att underlätta för personer oavsett ålder och funktionsvariation att leva självständiga och trygga liv.

Expected results and effects

Resultatet av förstudien visar att det finns ett stort intresse och behov av att etablera en gemensam idésluss med fokus på tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster inom ramen för ett center för innovation, forskning och utveckling i Göteborgsregionen. Förstudien har grundlagt ett gemensamt ansvar och engagemang bland parter inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle samt utarbetat en plan för fortsatt samarbete kring uppbyggnad av en idésluss med fokus på att stimulera till en förbättrings- och innovationskultur inom kommunal vård och omsorg.

Planned approach and implementation

Förstudien har genom styrgruppsmöten, workshops med referensgrupper, dialogmöten i deltagande kommuner, en studieresa samt kartläggning av befintliga idéslussar samt potentiella samverkansparter inventerat deltagande kommuners behov av stöd, förankrat idéer, insamlat kunskap och lärdomar samt grundlagt ett intresse bland parterna för samarbete kring en idésluss efter förstudiens slut. Förstudiens resultat ligger till grund för en plan för fortsatt utvecklingsarbete i uppbyggandet av en idésluss samt till en ansökan till Vinnovas utlysning om idéslussar 2016.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.