UUT - Utmanande och Underhållande Träning

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 364 000
Project duration June 2014 - March 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Purpose and goal

Det övergripande målet för projekt UUT är att undersöka hur mobil teknik kan användas för att skapa nya vägar till motivation för fysisk aktivitet även för utsatta grupper som personer med funktionsnedsättningar. Under fas 1 av projektet har vi förankrat arbetet hos olika intressenter och skapat en projektgrupp som avser att fortsätta arbetet under fas 2/kommande projekt. Vi har även identifierat viktiga komponenter i denna typ av spel - vilken typ av gester som är vanliga och viktiga att öva på och vilken typ av aktiviteter vi bör rikta in oss mot.

Results and expected effects

Fas 1 av UUT har lett till att vi har identifierat vårt problemområde samt skapat en projektgrupp som avser gå vidare med arbetet. Vi har även ett antal koncept att utgå ifrån i det framtida arbetet.

Approach and implementation

Under fas 1 har vi utfört intervjuer, möten och workshoppar i avsikt att skapa oss en förståelse för vilka aktiviteter som är relevanta och motiverande, samt för vilken typ av rörelser som det kan vara viktigt att rikta in sig på. Ett resultat av förarbetet är att denna typ av teknik även har stor potential för personer med utecklingsstörning och vi har valt att utvidga vår projektgrupp för att svara upp mot detta behov.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.