Utveckling av designbaserad adderingsmetod för att bedöma klädselns slutliga skyddsfaktor och termisk komfort

Reference number 2012-02821
Coordinator Taiga Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 456 200
Project duration November 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet var att lägga grund till en bredare, validerad studie för att utveckla en beräkningsmodell för det totala skyddet där en "designfaktor" för enskilda plagg skulle kunna användas för att beräkna skyddseffekten av olika plaggkombinationer.Modellen syftar till att minska företagets kostnader för testning samt öka förståelsen för prediktionsmodellen hos kunder. Samtidigt adresserade förstudien behov avvidareutveckling av mjukvaran Taiga Clothing Tool (TCT).Slutsatser av förstudien:1. Användarenkät om TCT pekade ut förbättringsområden.2. Ett subprogram för TCT-beräkningarna skapades och kan användas för vidareutveckling.3. Kropps- och passform, storlek, textilegenskaper, antal lager och lagrens position påverkar isolationseffekten.4. Konceptet med en designbaserad adderingsmetod förefaller lovande.5. Taigas sortiment borde genomgå testscheman som medger utveckling och validering av adderingsmetoden.

Results and expected effects

Enkäten påvisade förbättringsmöjligheter för TCT.Genomgång av mjukvara visade på behov av förenkling av användargränssnittet vilket adresserades genom utveckling av ett nytt grundprogram. Påverkan av plaggs olika designaspekter på isolationen kan byggas in i underprogram. Databasundersökningar gav idéer om samband och förväntade effekter. Ingen databas hanterar fullständiga parametrar och det är därför viktigt att fortsätta med mätningar. Skillnader mellan uppmätta och uppräknade isolationsvärden kunde skilja över 30 %.

Approach and implementation

Förstudien bestod av:1. Enkätundersökning om webbverktyget2. Genomgång av programvara och identifiering av behov av ändringar3. Arbete med tillgängliga databaser. Detta arbeteomfattade två delar; delsanvändning av databaser som inte kunde kompletteras men som kunde användas för analys, dels kompletterande mätningar inom områden där data saknades för komplettering av databaser där detta var möjligt. Förbättringsbehov identifierades och ett nytt basprogram för värme utvecklades. Databasanalys med kompletterande mätningar identifierade parametrar som behöver uppmätas för utveckling av designbaserad adderingsmetod.

External links

Modell för värmebedömning (ISO 7933) THEL verktygssida Taiga Clothing Tool

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.