UT-SÖK - utvecklande strukturer för ökad kommunal innovationsförmåga

Reference number
Coordinator Karlstads kommun - Kommunledningskontoret
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Att ge utrymmet för att driva både utveckling och innovationskraften hos medarbetarna bör komma uppifrån och ner medan de mest innovativa och utvecklande förslagen kommer nedifrån medarbetaren och uppåt i organisationen. Genom att ha en arbetsgrupp som aktivt jobbar med att driva utvecklingen framåt tillsammans med verksamheten, kan man synliggöra befintliga problem som behöver lösas, sprida goda idéer och lösningar samt ge utrymme och ett forum där innovationskraften kan flöda för att sedan slussas ut i verksamheten.

Expected results and effects

Samtidigt som idéslussprojektet blev beviljat påbörjades även ett annat projekt med kommunen som partner där en testbädd skulle tas fram. I det projektet framkom tidigt behovet att fram en modell för att skapa, lyfta och implementera innovationer inom offentlig verksamhet. Då projekten blev allt mer lika varandra har vi beslutat att invänta resultaten av det projektet innan vi ser till behovet att fortsätta arbetet med en idésluss.

Planned approach and implementation

Det upplägg som gjordes vid början har under projektets gång behövt modifierats och senareläggas då vår projektledare blev sjuk och senare långtidssjukskriven. Även ett annat projekt som drivits inom kommunen påverkade planeringen då samma resurser blivit uppbokade på liknande workshops.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.