Urban Insikt

Reference number
Coordinator SWECO Infrastructure AB - Region Samhällsbyggnad Stockholm
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Projektet bygger på en idé om en informationstjänst som kombinerar information om det urbana läget och förväntade händelser framåt till en samlad informationsmängd. Tjänsten Urban Insikt förmedlar alltså information om människorna i staden, vid olika tidpunkter under dygnet och olika dagar under året, var dom är och hur dom förväntas röra sig. Tjänsten kan utgöra underlag för allokering av resurser i kommunikations- och transportsystem men också fungera som indata till styrsystem och som beslutsunderlag för servicenäringar mm.

Results and expected effects

Målet för detta A-projekt har varit att vidareutveckla grundidén till en mogen nivå B-ansökan genom att bearbeta alla de öppna frågeställningar som finns kring tjänstens innehåll, affärsmodell och förvänatde nytta, teknisk lösning etc. Detta för att skapa en stabil grund för att på allvar kunna utveckla produkten ´Urban Insikt´ och göra den tillgänglig för kommersiell användning. Projektets partners är eniga om att fortsätta arbetet genom ett B projekt.

Approach and implementation

Under perioden november 2011 till mars 2012 har en serie av fem workshops genomförts. Varje workshop har haft dedikerade huvudteman som redovisats av projektets olika parter och i anslutning till huvudtemat har öppna frågor kopplade till övriga teman systematiskt arbetats igenom. Projektets resultat publiceras i en sammanfattande slutrapport som självständigt dokument.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.