Uppkopplad byggplats

Reference number
Coordinator IQ SAMHÄLLSBYGGNAD AB
Funding from Vinnova SEK 510 000
Project duration May 2017 - November 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med förstudien var att konkretisera huvudprojektet till innehåll, deltagare(industrikonsortiet) och organisation. Målen i förstudien var: 1) Genomför behovs-, omvärlds- och marknadsanalyser för näringslivet, samverkansprogrammet och utpekade testbäddar. 2) Genomför en kravspecifikation. 3) Presentera organiseringen av huvudprojektet för Uppkopplad byggplats och 4) Arbeta fram genomförandeplanen för huvudprojektet. Samtliga mål är uppfyllda.

Expected results and effects

Huvudresultaten är: 1) Ett industrikonsortium uppbackat av 32 Letters of Intents (60% bygg, 40% IKT) samt 14 företag som vill följa och delta i senare skede. Industrikonsortiet definierade fyra testbäddsprojekt uppkopplade byggplatser. 2) Ett etablerat internationellt samarbete med Aalto University och projektet The Intelligent Construction Site. 3) En genomförandeorganisation med fördelningen 6 kvinnor och 5 män. De förväntade effekterna handlar om ökad produktivitet, minskning av byggkostnader och klimateffekter samt en förändrad affärslogik.

Planned approach and implementation

Förstudien har konkretiserats med bas i två större workshops. Intresset för projektet och viljan att medverka var mycket stort och klart över förväntan. Sammantaget deltog 103 personer från 42 olika organisationer och företag i de två workshoparna, med en fördelning 49 % bygg, 41 % IKT och 10 % akademi. Den beräknade egeninsatsen för förarbete, deltagande på workshops för att definiera innehåll, analyser och internt förankringsarbete överstiger 1000 tkr. Detta återfinns inte i den officiella ekonomiska avrapporteringen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.