UNGAS RÖSTER

Reference number
Coordinator Sollentuna kommun - Socialkontoret
Funding from Vinnova SEK 55 535
Project duration January 2015 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Genom projektet har vi nu fått en bild av vad barn och ungdomar med koppling till kommunen vill ha för information om och från socialtjänsten i Sollentuna samt på vilket sätt och funnit både likheter och skillnader mellan olika grupper av unga. Projektet har bidragit till kunskap om vad som krävs för att kunna utveckla en mer modern socialtjänst med interaktiv rådgivning och information som har förutsättningar att nå fler utsatta barn och unga. Planeringen är att använda kunskapen från projektet för att ansöka om medel till utvecklingsprojekt genom Vinnova.

Results and expected effects

Projektet har inneburit ett viktigt i steg i utvecklingen av ungas delaktighet i frågor som rör den lokala socialtjänsten genom att olika grupper av ungdomar engagerats i projektet. De ungdomar som varit anställda under tiden för projektet har fortlöpande säkerställt ett ungdomsperspektiv i val av metoder och tillvägagångssätt, utgjort en länk till andra ungdomar och ställt frågor som hjälpt till att synliggöra vilken typ av information som kan vara viktig för barn och unga att få.

Approach and implementation

Enkäter, fokusgrupper och studiebesök har varit bra tillvägagångssätt för att ta reda på vad barn och ungdomar vill ha för information om och från socialtjänsten samt på vilket sätt. Vi har inte fått så många svar från barn och unga som har kontakt med socialtjänsten vilket troligtvis beror dels på att projektet pågått förhållandevis kort tid och på hög arbetsbelastning för socialsekreterarna som hjälpt till att dela ut enkäter.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.