Ultrakänslig metodik för cancerdiagnos, transplantationsmonitorering och kriminalteknologi

Reference number 2017-01297
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2017 - January 2018
Status Completed
Venture Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2017 (spring)

Purpose and goal

Projektets mål har varit att bilda ett starkt konsortium för att kunna möta utmaningen med att utveckla ultrakänslig detektionsteknik för kroppsvätskeprover i applikationsområdena cancer, transplantation, immunologi och kriminalteknik. En omvärldsanlys har stärkt projektidéns relevans och behovet av utmaningens genomförande. En bred gruppering har förstärkts med nya parter till ett sektoröverskridande konsortium. Slutanvändarnas behov och utmaningar har analyserats och en detaljerad projektplan har tagit fram med arbetspaket för att jobba fram projektets lösningar.

Expected results and effects

Ett sektoröverskridande konsortium med myndigheter, akademi, sjukvård institut och företag har bildats, projektidén har vidareutvecklats till flera applikationsområden och en samverkansansökan har sammanställts. Omvärldsbevakning och marknadsbehovsanalys har genomförts. En projektorganisation och projektplan för effektivt genomförande har tagits fram. Projektet kommer leda till effektiviserad, bättre och billigare sjukvård (diagnostik, behandling och monitorering), ökad kunskap för industrin till läkemedelsutveckling och högre brottsuppklaring.

Planned approach and implementation

Projektet har nått målen under initieringsfasen och vi kommer ansöka om samverkansprojekt. Upplägget med indelning av projektet i arbetspaket efter applikationsområde har varit framgångsrikt och effektivt. De mindre mötena och workshoppen var mycket uppskattade och givande, med bra genomlysning av vad som finns tillgängligt idag, vilka behov som finns samt diskussioner om vad som är möjligt att göra givet tillgänglig teknik och parternas kombinerade kompetenser och behov. Detta har legat till grund för projektets utformning. Ledning och samarbete har fungerat mycket väl.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.