Transporteffektiva Viktbegränsade HCT Fordon På Väg - VETT 6

Reference number 2014-03927
Coordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Funding from Vinnova SEK 8 050 000
Project duration October 2014 - June 2017
Status Completed

Purpose and goal

Att radikalt minska utsläppen av koldioxid från vägtransporter. Projekt är en fortsättning på tidigare VETT projekt där tekniska lösningar för att möjliggöra en kraftig minskning av bränsleanvändningen för viktbegränsade fordonskombinationer tagits fram. Den hypotes som vi har utarbetat är att ökad sändningsstorlek minskar energianvändningen per enhet som transporteras. Transporter av skogsråvaror har varit det område som valts för att påvisa minskningen av koldioxid från vägtransporter. Genom att öka antal axlar har totalvikten kunnat öka och därmed sändningsstorleken

Expected results and effects

Tidigare har vi visat på 8-22 % besparing av CO2. En positiv synergieffekt är att även de reglerade avgasemissionerna (NOx, PM, HC & CO) minskar i samma storleksordning. I detta projekt har en av de tre kombinationerna att ersatts. De övriga två har fortsatt följts upp.

Planned approach and implementation

Projektet utvecklar, demonstrerar och utvärderar nya tekniska lösningar. Här arbetar vi med 74 och 90 tons fordon. Vi utvecklar tekniken och specifikationerna för den kompletta kombinationen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.