Trängselavgifterna i Stockholm - långsiktiga effekter och överförbarhet

Reference number 2008-03187
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 2 500 000
Project duration December 2008 - July 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att besvara följande frågor om trängselskatten i Stockholm: - Vad händer med trafiken i Stockholm på längre sikt? Håller effekterna i sig? - är erfarenheterna från Stockholm överförbara till andra städer? - Vad är effekterna utanför transportsystemet - i synnerhet effekterna på arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt? - är avgiftssystemet i Stockholm väl utformat, eller kunde det göras bättre?

Results and expected effects

Projektet förväntas leda till att ovanstående frågor kan besvaras med stöd av djupa analyser med högt ställda krav på vetenskaplig stringens. Avsikten är att tillgängligöra resultatet internationellt genom vetenskaplig publicering och spridning vid forskar- och branschkonferenser, internationella besök osv.

Approach and implementation

Projektet består av fyra delprojekt. Trängselavgifternas medel- och långsiktiga effekter studeras i det första delprojektet genom en uppföljning av de undersökningar och mätningar som fortlöpande genomförs av Stockholms stad. För att på förhand förutspå vilka effekter trängselavgifter skulle få i en annan stad måste man tillämpa någon form av prognosmodell. Vad vi kan lära från Stockholm är hur pålitliga sådana modeller är, vilket är syftet med det andra delprojektet. I det tredje delprojektet studeras avgiftssystemets arbetsmarknadseffekter genom att göra olika variationer på en i litteraturen uppmärksammad modell. I det fjärde delprojektet avser vi att genom vidareutveckling av befintliga modeller skapa bättre verktyg för optimering av avgiftssystemet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.