Textil från havsråvara

Reference number 2015-01435
Coordinator Swerea IVF AB
Funding from Vinnova SEK 345 000
Project duration September 2015 - February 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Bioinnovation
Call BioInnovation vt 2015

Purpose and goal

Inom projektet identifierades material från havet och från sjöar i Sverige som kan användas för textila ändamål. Biomassa från havsbaserade råvaror är ett viktigt alternativ för att ersätta fossila råvaror och komplettera traditionella landbaserade material som bomull. Projektet har kartlagt befintliga tekniker och möjligheter för ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart produktionssystem för storskalig produktion av textilfibrer och andra material från komponenter såsom polysackarider eller cellulosa.

Results and expected effects

Två tillvägagångssätt har identifierats som de mest lovande idag. Biobaserade polyestermaterial, exempelvis PLA, kan för närvarande tillverkas med majsstärkelse. Alginat är ett alternativ för att undvika kända nackdelar från markanvändning och konkurrens med mat. Lämpliga alger med hög halt av polysackarid, och som växer i kalla klimat inkluderar kelp och Ulva. Cladophora, som ofta ses som en olägenhet, innehåller cellulosa som potentiellt kan användas för att producera högpresterande fibrer.

Approach and implementation

Projektet genomfördes av experter vid Swerea IVF inom textila processer och hållbarhetsbedömning, tillsammans med ansvariga från IKEA som arbetar med materialanskaffning och teknikutveckling. Projektet startade med en litteratur- och patentstudie. Experter på alg-forskning deltog i en workshop där vi presenterade framtaget material och diskuterade viktiga slutsatser. Detta bidrog till att upprätta ett nätverk som inkluderade partners som täcker hela kedjan från odling och skörd av alger till att producera textilier med en hög potentiell marknad.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.