Testbäddar inom vård och omsorg - sektoriell breddning till kommuner och primärvård

Reference number
Coordinator Akademiska Sjukhuset - Sjukhusadministrationen
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - April 2012
Status Completed

Purpose and goal

Förstudiens syfte var att undersöka möjligheterna till breddning av hela eller delar av Innovation Akademiskas (IA´s) verksamhet till kommunal vård och omsorg samt till primärvården. Den hårt slimmade vårdprocessen innebär att ett innovationssystem i sin helhet måste bygga på tillförda resurser samt arbetet drivas utifrån den diversifiera verksamhet samt den uppdelning på många enheter och aktörer som präglar denna typ av verksamhet. Ett större antal tjänste innovationer förutses liksom att ett större antal idéer kommer att alstras av vårdtagare och anhöriga.

Results and expected effects

Förstudien visar på goda möjligheter för en breddning. Men även om kärnan i form av idébärarprocess samt företagsprocess (´testbädd´) kan behållas så måste konceptet modifieras för att nå optimal verkningsgrad utifrån de delvis annorlunda förutsättningar som finns inom kommunal vård och omsorg samt primärvård jämfört med den sjukhusmiljö där IA verkar. Genom kunskapsöverföring kommer IA att fungera som katalysator och viktig stödfunktion men förstudien ser det som nödvändigt att delvis nya koncept skapas inom kommun och primärvård.

Approach and implementation

En projektutförare har tillsammans med stödpersoner från IA genomfört ett stort antal strukturerade intervjuer med personer anställda inom kommunal vård och omsorg samt inom landstingets primärvård. Målet har varit att kartlägga ett antal faktorer av betydelse för tillvaratagande av idéer samt inställning till och erfarenhet av testning av produkter och tjänster. Dessutom har ett mycket stort antal enkäter legat till grund för att få en så bred och mångsidig kartläggning som möjlighet av faktorer av betydelse för innovationer samt för idébärarprocess samt företagsprocess.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.