Testbädd för äldreomsorgen i Malmö stad

Reference number
Coordinator MALMÖ KOMMUN - Stadskontoret, avd Vård och omsorg
Funding from Vinnova SEK 382 112
Project duration October 2012 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Malmö stad har i samarbete med Malmö högskola, MEDEA och andra aktörer undersökt förutsättningarna för att etablera en testbädd för äldreomsorgen. Arbetet i förstudien har gett kunskap och skapat förutsättningar för att etablera en testbädd. En struktur för testbädden med arbetssätt, processer och funktioner har identifierats. Innovationslösningar för äldre har genereras. Det har gjorts förberedelser till en projektansökan för att etablera och utveckla en testbädd för äldreomsorg. Ansökan kommer att ha utgångspunkt i den kunskap och de idéer som utvecklats i förstudien.

Results and expected effects

Det finns goda förutsättningar för att etablera testbädden. Tre behovsområden har identifierats - trygghet och säkerhet, social samvaro, bostäder. Innovationslösningar har genererats allt ifrån mobila larm och översättningsappar, till webbaserade system för lokalt tjänsteutbyte. Testbäddens struktur ger möjligheter att utveckla, testa och implementera innovativa idéer kring organisatoriska lösningar, arbetsprocesser och effektiviserande produkter, säkerhets- och trygghetsstärkande lösningar. En projektansökan har förberetts.

Approach and implementation

Aktiviteterna i förstudien har varit dialogmöten, fokusgrupper och workshops med tvärsektoriell samverkan. Aktiviteterna har bl.a. syftat till att förankra etablering och utveckling av en testbädd. Information och synpunkter om brukares behov har inhämtas. En workshop arrangerades för att diskutera hur innovativa lösningar kan skapa förutsättningar för ett utvecklande och tryggt liv för äldre i Malmö med deltagare från akademi, privat-, offentlig- och ideell sektor. Detta resulterade i en samling kreativa lösningar och att flera nätverk har bildades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.